Baraspara Sverige AB

Uttalandedatum: 20151218
Diarienummer: 15-162
Anmälare: En konsument
Motpart: Baraspara Sverige AB
Frågeställning: Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Baraspara Sverige AB inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring eftersom företaget kunnat visa på att det inte genomfört något samtal till anmälarens telefonnummer

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Baraspara Sverige AB i marknadsföringssyfte, trots att han har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Samtalet ringdes den 16 mars 2015.

Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon
Nämnden har från Föreningen NIX-Telefon inhämtat att anmälarens telefonnummer infördes i spärregistret den 13 augusti 2014.

Företagets uppgifter
Baraspara Sverige AB har uppgett att företaget inte har ringt upp anmälaren. Företaget har gått igenom sina samtalsloggar och har inte kunnat finna anmälarens nummer bland de telefonnummer man har ringt upp.

DM-nämndens bedömning
19-21 §§ marknadsföringslagen innehåller bestämmelser om obeställd reklam. Av dessa följer att en näringsidkare inte får rikta marknadsföringserbjudanden per telefon till fysiska personer som tydligt motsatt sig sådana samtal. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknadsföringserbjudanden per telefon.

Enligt reglerna för NIX-Telefon, vilka fastställts i en överenskommelse med Konsumentverket, är det – som huvudregel – inte förenligt med god marknadsföringssed att i försäljnings-, marknadsförings- eller insamlingssyfte ringa till konsumenter vars telefonnummer är införda i spärregistret NIX-Telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det inte anses strida mot god sed att i ovan nämnda syften kontakta konsumenter vars telefonnummer finns i spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknadsföraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster eller när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad. Ett kundförhållande ska anses bestå även en tid efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts, normalt minst sex månader därefter men inte mer än ett år.

Baraspara Sverige AB har visat att man inte har ringt anmälarens nummer. Det har därmed inte visats att Baraspara Sverige AB kan hållas ansvarig för det aktuella samtalet.

I sitt yttrande anför Baraspara Sverige AB inte att anmälaren avregistrerats för framtida kontakt av företaget eller någon av dess samarbetsparters. DM-nämnden utgår dock från att företaget avregistrerat anmälaren från framtida kontakt i överensstämmelse med god direktmarknadsföringssed

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Axel Tandberg, Sekreterare