Notar

Uttalandedatum: 20151130
Diarienummer: 15-494
Anmälare: En konsument
Motpart: Notar
Frågeställning: Reklam sänd till konsument som har infört sin bostadsadress i spärregistret NIX adresserat
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Notar brutit mot god marknadsföringssed, eftersom anmälarens adress var införd i NIX adresserat och inget undantag från reglerna är tillämpligt

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att hon tagit emot oadresserad reklam från Notar, trots att hon med en Nej tack-skylt på sin brevlåda visat att hon inte ville ha oadresserad reklam.

Företagets uppgifter
Notar har uppgivit att företaget följer de etiska reglerna rörande oadresserad direktreklam men att man i detta fall använt sig av en annan lösning där man lät göra adresserade utskick.

Anmälarens yttrande
Anmälaren har uppgett att hennes bostadsadress är införd i spärregistret NIX adresserat.

Uppgifter från NIX adresserat
Nämnden har från NIX adresserat inhämtat att anmälarens adress infördes i spärregistret den 7 december 2010.

DM-nämndens bedömning
Reklam sänd till konsument som har infört sin bostadsadress i spärregistret NIX adresserat
Enligt artikel C14 i Internationella handelskammarens ”Regler för reklam och marknadskommunikation” ska marknadsföraren respektera system som ger konsumenter möjlighet att visa att de inte vill ha direktreklam.

DM-nämnden har uttalat att spärregistret NIX adresserat nått sådan omfattning och spridning och har sådan tillgänglighet att det får anses strida mot god sed vid direkt marknadsföring att sända marknadsföringsmeddelanden via personadresserad post till konsumenter utan att först undersöka om mottagarens namn och adress finns i NIX adresserat. Om namnet finns i spärregistret strider det enligt DM-nämnden mot god sed att skicka försändelsen om inte något av undantagen i reglerna är tillämpligt. Till undantagen hör situationer när det föreligger ett etablerat kundförhållande mellan företaget och konsumenten, mottagaren är näringsidkare eller om det finns ett uttryckligt medgivande till kontakten. Det är tillåtet att skicka adresserad direktreklam till mottagaren upp till tre år efter att kundförhållandet har upphört.

Notar har medgivit att utskicket sänts adresserat till anmälaren. Under dessa omständigheter finner DM-nämnden att inget av undantagen i reglerna för NIX adresserat är tillämpligt och att utskicket följaktligen skett i strid mot god sed vid direktmarknadsföring.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Axel Tandberg, Sekreterare