www.fitmee.se

Uttalandedatum: 20141222
Diarienummer: 14/828
Anmälare: En konsument
Motpart: www.fitmee.se
Frågeställning: Marknadsföring via SMS-meddelande till konsument som inte samtyckt till att ta emot meddelandet. Underlåtenhet att inkomma med yttrande
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att www.fitmee.se brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom SMS-meddelandet skickades till konsumentens utan att denne på förhand samtyckt till utskicket.
DM-nämnden finner vidare att www.fitmee.se brutit mot god sed genom att inte inkomma med ett yttrande.

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att www.fitmee.se skickat SMS-meddelanden till hans mobiltelefon i marknadsföringssyfte, trots att han inte i förväg samtyckt till detta.

Meddelandet togs emot den 28 augusti 2014.

Företagets uppgifter
www.fitmee.se har inte inkommit med ett yttrande till nämnden.

DM-nämndens bedömning
SMS
Enligt marknadsföringslagen (MFL) är det inte tillåtet att skicka sms eller mms till mobil-telefonnummer utan att konsumenten först samtyckt till utskicket. Det finns dock undantag från huvudregeln i marknadsföringslagen. Marknadsföraren får kontakta en konsument om denne aktivt valt att ange sig mobiltelefonnummer för kundkontakt, eller om det föreligger ett etablerat kundförhållande mellan konsumenten och marknadsföraren eller med dennes uppdragsgivare. Konsumenten ska även ha informerats om att uppgifterna kan komma att användas i marknadsföringssyfte via mobiltelefon och fått möjlighet att avböja att uppgifterna används för detta ändamål.
Då www.fitmee.se inte inkommit med något yttrande lägger DM-nämnden anmälarens uppgifter till grund för bedömningen och finner därmed att inget undantag från förbudet att sms till mobiltelefoner utan samtycke är för handen. Således finner DM-nämnden att www.fitmee.se brutit mot god sed vid direktmarknadsföring.

Underlåtenhet inkomma med yttrande till branschens självreglerande organ
DM-nämnden noterar att det enligt Internationella handelskammarens ”Grundregler för reklam och marknadskommunikation” (artikel 8) åligger marknadsföraren att utan dröjsmål framlägga bevis inför de självreglerande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler. www.fitmee.se har därför även i den delen brutit mot god sed vid direktmarknadsföring.

****

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

****

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande  e.u.  Axel Tandberg, Sekreterare