VitaDental

Uttalandedatum: 20141222
Diarienummer: 14/876
Anmälare: En konsument
Motpart: VitaDental
Frågeställning: Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon. Otillbörlig marknadsföring
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att VitaDental inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring eftersom företaget kunnat visa på att det inte genomfört något samtal till anmälarens telefonnummer. DM-nämnden finner vidare att telefonsamtalet inte stred mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom marknadsföringen utformats på ett sätt som inte verkat stötande för konsumenten och ej heller kan anses äventyra allmänhetens förtroende för marknadsföringen

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av VitaDental i marknadsföringssyfte, trots att han har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon.

Anmälaren anser vidare att företagets agent använde sig av vilseledande försäljningsmetoder då agenten påstod att anledningen till att anmälaren blev kontaktad var därför att denne hade vid ett tidigare tillfälle deltagit i en undersökning vilket anmälaren själv förnekar.

Samtalet ringdes den 3 september 2014.

Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon
Nämnden har från Föreningen NIX-Telefon inhämtat att anmälarens telefonnummer infördes i spärregistret den 18 november 2013.

Företagets uppgifter
VitaDental har kontrollerat företags samtalslistor och funnit att företaget inte har kontaktat anmälaren under september månad 2014 på det telefonnummer som anmälaren har uppgivit i anmälan. VitaDental har däremot bekräftat att företaget ringde på ett annat telefonnummer som tillhör anmälaren under samma tidsperiod.

VitaDental har vidare uppgivit avseende den påstådda vilseledande marknadsföringen att företaget inte har tillgång till någon inspelning av samtalet då ingen försäljning genomfördes och har därför inte möjlighet att uttala sig om detaljerna i händelsen. VitaDental har däremot konstaterat att inga undersökningar har genomförts av företaget på senare tid.

DM-nämndens bedömning
Samtal till konsument som är med i NIX-Telefon

19-21 §§ marknadsföringslagen innehåller bestämmelser om obeställd reklam. Av dessa följer att en näringsidkare inte får rikta marknadsföringserbjudanden per telefon till fysiska personer som tydligt motsatt sig sådana samtal. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknadsföringserbjudanden per telefon.

Enligt reglerna för NIX-Telefon, vilka fastställts i en överenskommelse med Konsumentverket, är det – som huvudregel – inte förenligt med god marknadsföringssed att i försäljnings-, marknadsförings- eller insamlingssyfte ringa till konsumenter vars telefonnummer är införda i spärregistret NIX-Telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det inte anses strida mot god sed att i ovan nämnda syften kontakta konsumenter vars telefonnummer finns i spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster eller när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad. Ett kundför­hållande ska anses bestå även en tid efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts, normalt minst sex månader därefter men inte mer än ett år.

VitaDental har uppgivit att företaget inte har kontaktat anmälaren under september månad 2014 på det telefonnummer som anmälaren har uppgivit i sin anmälan. VitaDental har däremot bekräftat att företaget kontaktade anmälaren under samma tidsperiod på ett annat telefonnummer. DM-nämnden har efter en kontroll med Föreningen NIX-Telefon funnit att det andra telefonnumret inte har vid något tillfälle varit registrerat i spärregistret. Mot bakgrund av ovanstående finner DM-nämnden att VitaDental inte har agerat i strid med god sed vid direktmarknadsföring.

Otillbörlig marknadsföring

Marknadsföringslagen (2008:486) innehåller bestämmelser om vilseledande och otillbörlig reklam. Bland annat föreskrivs enligt 5 § att marknadsföring ska överensstämma med god sed.

Internationella handelskammarens (ICC) Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver bland annat att marknadsföring ska vara laglig, hederlig och vederhäftig samt att den inte får utformas på ett stötande sätt. Marknadsföringen ska utformas med vederbörlig känsla av socialt och yrkesmässigt ansvar. Den ska vidare vara förenlig med vad som inom näringslivet uppfattas som god affärssed. Ingen kommunikation får vara utformad så att allmänhetens förtroende för marknadsföringen skadas. ICC:s regler föreskriver även att konsumenten ska få information om vilka åtaganden som erbjudandet innebär (artikel C1). Att marknadsföraren är skyldig att tillse att konsumenten är väl införstådd med de villkor som gäller för avtalet framgår även av SCCF/SWEDMA:s etiska regler för telemarketing.

Det bör i detta sammanhang även nämnas att det enligt 8 § marknadsföringslagen (2008:486) är förbjudet med vilseledande marknadsföring.

VitaDental har uppgivit att företaget dels inte har någon inspelning på det påstådda samtalet som inträffade den 3 september 2014, dels inte har genomfört några undersökningar på senare tid. DM-nämnden finner mot bakgrund av det anförda att det inte kan anses bevisat att företaget har använt sig av vilseledade marknadsföring och finner därmed att VitaDental inte har agerat i strid mot god sed vid direktmarknadsföring.

****

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

****

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Axel Tandberg, Sekreterare