ProVoice Sverige AB

Uttalandedatum: 20141222
Diarienummer: 14/867
Anmälare: En konsument
Motpart: Pro Voice Sverige AB
Frågeställning: Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att ProVoice Sverige AB brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom undantaget i reglerna för NIX-Telefon rörande samtycke till att bli kontaktad inte var tillämpligt

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av ProVoice Sverige AB i marknadsföringssyfte, trots att han genom att anmäla sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon visat att han inte vill ha sådana samtal. Samtalet ringdes den 12 september 2014.

Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon
Nämnden har från Föreningen NIX-Telefon inhämtat att anmälarens telefonnummer infördes i spärregistret den 2 december 2006.

Företagets uppgifter
ProVoice Sverige AB har bekräftat att företaget låtit ringa upp anmälaren. Anledningen till detta var att anmälaren deltagit vid en internettävling anordnad av Adlantic..

DM-nämndens bedömning
Samtal till konsument som är med i NIX-Telefon
19-21 §§ marknadsföringslagen innehåller bestämmelser om obeställd reklam. Av dessa följer att en näringsidkare inte får rikta marknadsföringserbjudanden per telefon till fysiska personer som tydligt motsatt sig sådana samtal. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknadsföringserbjudanden per telefon.

Enligt reglerna för NIX-Telefon, vilka fastställts i en överenskommelse med Konsumentverket, är det – som huvudregel – inte förenligt med god marknadsföringssed att i försäljnings-, marknadsförings- eller insamlingssyfte ringa till konsumenter vars telefonnummer är införda i spärregistret NIX-Telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det inte anses strida mot god sed att i ovan nämnda syften kontakta konsumenter vars telefonnummer finns i spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett aktivt samtycke från konsumenten till kontakt. För att ett samtycke ska vara giltigt måste det införskaffas direkt från den som man avser kontakta samt informera denne om vad samtycket innebär.

ProVoice Sverige AB har uppgivit att företaget ringde det påtalade samtalet efter att anmälaren godkänt kontakten på internet. Men då företaget inte visat på exakt när detta samtycke insamlades, finner DM-nämnden att det undantaget rörande samtycke inte kan anses vara tillämpligt och att samtalet följaktligen skett i strid mot god sed vid direktmarknadsföring.

****

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

****

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Axel Tandberg, Sekreterare