Phonera Företag AB

Uttalandedatum: 20141229
Diarienummer: 14/813, 14/814, 14/815, 14/816, 14/817 samt 14/818
Anmälare: En konsument
Motpart: Phonera Företag AB
Frågeställning: Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon. Skyldighet att respektera konsuments begäran och tillhandahålla internt spärregister. Underlåtenhet att inkomma med begärt yttrande
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Phonera Företag AB brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom man ringt konsumenter vars nummer var införda i spärregistret NIX-Telefon, och inga undantag från förbudet att ringa var tillämpligt. DM-nämnden finner vidare att Phonera Företag AB även handlat i strid mot god sed vid direktmarknadsföring, genom att ha kontaktat anmälarna trots att konsumenterna uttryckligen begärt att inte bli kontaktad igen. DM-nämnden finner vidare att Phonera Företag AB brutit mot god sed genom att inte inkomma med ett yttrande.

Anmälarens uppgifter
Anmälarna har uppgivit att de blivit uppringda av Phonera Företag AB i marknadsföringssyfte, trots att anmälarna har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälarna har under samtalen begärt att inte bli kontaktade igen. Trots detta har företaget åter ringt anmälarna.

Samtalen ringdes under augusti månad 2014.

Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon
Nämnden har från Föreningen NIX-Telefon inhämtat att anmälarnas telefonnummer är införda i spärregistret.

Företagets uppgifter
Phonera Företag AB har underlåtit att yttra sig i ärendet.

DM-nämndens bedömning
Samtal till konsument som är med i NIX-Telefon
19-21 §§ marknadsföringslagen innehåller bestämmelser om obeställd reklam. Av dessa följer att en näringsidkare inte får rikta marknadsföringserbjudanden per telefon till fysiska personer som tydligt motsatt sig sådana samtal. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknadsföringserbjudanden per telefon.

Enligt reglerna för NIX-Telefon, vilka fastställts i en överenskommelse med Konsumentverket, är det – som huvudregel – inte förenligt med god marknadsföringssed att i försäljnings-, marknadsförings- eller insamlingssyfte ringa till konsumenter vars telefonnummer är införda i spärregistret NIX-Telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det inte anses strida mot god sed att i ovan nämnda syften kontakta konsumenter vars telefonnummer finns i spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknadsföraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster eller när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad. Ett kundförhållande ska anses bestå även en tid efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts, normalt minst sex månader därefter men inte mer än ett år.

Phonera Företag AB har underlåtit att yttra sig i ärendet. DM-nämnden lägger därför anmälarnas uppgifter till grund för bedömningen och finner således att Phonera Företag AB brutit mot reglerna för NIX-Telefon genom att ringa konsumenter vars telefonnummer är införda i spärregistret.

Skyldighet att respektera konsuments begäran och tillhandahålla internt spärregister
Internationella handelskammarens Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver  att marknadsföraren ska respektera konsumentens önskemål. Om det finns system som ger konsumenter möjlighet att visa att de inte vill ha direktreklam ska marknadsföraren respektera systemen. Enligt artikel 19 har konsumenten rätt att anmäla sig till spärregister och begära att personuppgifter om denne inte lämnas ut till tredje part för marknadsföringsändamål. Personuppgiftslagen föreskriver att personuppgifter inte får behandlas för direktmarknads-föringsändamål om den registrerade motsatt sig detta.

DM-nämnden har i flera ärenden uttalat att det åligger marknadsföraren att tillhandahålla ett internt spärregister för att förhindra samtal till kunder som begärt att inte bli kontaktade igen. Det interna spärregistret ska enligt DM-nämndens mening vara utformat så att en begäran från en konsument eller näringsidkare att slippa ytterligare direktreklamkontakt kan ske kostnadsfritt, när som helst och få snabb effekt, oavsett av om den registrerade själv tidigare begärt att få direktreklamförsändelser från företaget eller om personuppgifterna inhämtats från annan källa.

Det åligger därför Phonera Företag AB att effektivt tillhandahålla ett sådant spärregister. Eftersom kunderna har blivit kontaktade vid ett flertal tillfällen trots begäran att slippa vidare kontakt, har sådant register antingen saknats eller inte tillämpats på ett tillfredställande sätt.

Underlåtenhet inkomma med yttrande till branschens självreglerande organ
DM-nämnden noterar att det enligt Internationella handelskammarens ”Grundregler för reklam och marknadskommunikation” (artikel 8) åligger marknadsföraren att utan dröjsmål framlägga bevis inför de självreglerande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler. Phonera Företag AB har därför även i den delen brutit mot god sed vid direktmarknadsföring.

****

Med detta uttalande är ärendena avslutade.

****

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande e.u.  Axel Tandberg, Sekreterare