Phonera Företag AB

Uttalandedatum: 20141222
Diarienummer: 14/865
Anmälare: En konsument
Motpart: Phonera Företag AB
Frågeställning: Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att samtalet inte stred mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom reglerna för NIX-Telefon endast är tillämpliga i konsumentförhållanden

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att hon blivit uppringd av Phonera Företag AB i marknadsföringssyfte, trots att hon har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Samtalet ringdes den 1 september 2014.

Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon
Nämnden har från Föreningen NIX-Telefon inhämtat att anmälarens telefonnummer infördes i spärregistret den 20 juli 2005.

Företagets uppgifter
Phonera Företag AB har bekräftat att företaget låtit ringa upp anmälaren. Anmälaren ringdes emellertid upp i dennes egenskap av näringsidkare. Telefonnumret är inköpt från Bisnode AB:s databas PARAD där numret var registrerad till en aktiv enskild firma. Phonera Företag AB ansåg därför att kontroll mot spärregistret NIX-Telefon inte erfordrades.

DM-nämndens bedömning
19-21 §§ marknadsföringslagen innehåller bestämmelser om obeställd reklam. Av dessa följer att näringsidkare inte får rikta marknadsföringserbjudanden per telefon till fysiska personer som tydligt motsatt sig sådana samtal. Personer som anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon har enligt DM-nämndens mening tydligt motsatt sig att ta emot marknadsföringserbjudanden per telefon.

Enligt reglerna för NIX-Telefon, vilka fastställts i en överenskommelse med Konsumentverket, är det – som huvudregel – inte förenligt med god marknadsföringssed att i försäljnings-, marknadsförings- eller insamlingssyfte ringa till konsumenter vars telefonnummer är införda i spärregistret NIX-Telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det inte anses strida mot god sed att i ovan nämnda syften kontakta konsumenter vars telefonnummer finns i spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknadsföraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster, eller när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad. Ett kundförhållande ska anses bestå även en tid efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts, normalt minst sex månader därefter men inte mer än ett år. Ett annat undantag är att det inte är i samtalsmottagarens egenskap av att vara konsument som mottagaren kontaktas utan att samtalet är avsett för en företagare och rings på ett telefonnummer som angivits innehas av någon som bedriver en aktiv näringsverksamhet. För att enskild näringsverksamhet ska betecknas som aktiv krävs att minst två av följande kriterier uppfylls:

Momsregistrerad
Arbetsgivarregistrerad
Har inregistrerad firma
F-skatt registrerad i momsbefriade branscher

Phonera Företag AB har anfört att anmälaren kontaktades i egenskap av att vara näringsidkare och kunnat påvisa att minst två av ovanstående kriterier var uppfyllda då PARAD är uppbyggd efter samma kriterier. Under sådana förhållanden är inte reglerna för NIX-Telefon tillämpliga. DM-nämnden finner därmed att samtalet inte stred mot god marknadsföringssed.

****

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

****

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Axel Tandberg, Sekreterare