PEC Sweden AB

Uttalandedatum: 20141222
Diarienummer: 14/864
Anmälare: En konsument
Motpart: PEC Sweden AB
Frågeställning: Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att PEC Sweden AB inte har brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom undantaget i reglerna för NIX-Telefon rörande tre månaders fördröjning innan spärren får full effekt var tillämplig

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av PEC Sweden AB i marknadsföringssyfte, trots att han har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Samtalet ringdes den 11 september 2014.

Uppgifter från NIX-Telefon
Nämnden har från Föreningen NIX-Telefon inhämtat att anmälarens telefonnummer infördes i spärregistret den 8 augusti 2014.

Företagets uppgifter
PEC Sweden AB har medgivit att man låtit kontakta anmälaren. Företagets uppdragsgivare, Telge Energi AB, tog dock ut sin adresslista före det datumet och använde sig av den inom de tre månader som är tillåtet enligt villkoren för användandet av listan samt undantagen för NIX-Telefon.

DM-nämndens bedömning
NIX-Telefon

19–21 §§ marknadsföringslagen innehåller bestämmelser om obeställd reklam. Av dessa följer att en näringsidkare inte får rikta marknadsföringserbjudanden per telefon till fysiska personer som tydligt motsatt sig sådana samtal. Personer som anmält sina telefonnummer till spärrregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon.

Enligt reglerna för NIX-Telefon, vilka fastställts i en överenskommelse med Konsumentverket, är det – som huvudregel – inte förenligt med god marknadsföringssed att i försäljnings-, marknadsförings- eller insamlingssyfte ringa till konsumenter vars telefonnummer är införda i spärregistret NIX-Telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det inte anses strida mot god sed att i ovan nämnda syften kontakta konsumenter vars telefonnummer finns i spärregistret. Ett sådant undantag kan föreligga om en konsument blir uppringd av ett företag som ringer inom tre månader efter det att numret matchades mot NIX-Telefon och numret då inte fanns däri. Tiden räknas från datumet för den version av NIX-Telefon mot vilken matchningen skedde.

PEC Sweden AB har uppgivit att anmälarens telefonnummer inte var spärrat då man lät kontrollera adresslistan och att man genomförde samtalet inom den stipulerade tremånadersgränsen. Under dessa förhållanden finner DM-nämnden att det åberopade undantaget var tillämpligt för det påtalade samtalet.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

****

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Axel Tandberg, Sekreterare