Offertbörsen Sverige AB

Uttalandedatum: 20141222
Diarienummer: 14/859
Anmälare: En konsument
Motpart: Offertbörsen Sverige AB
Frågeställning: Marknadsföring via e-post till konsument som inte begärt att bli kontaktad. Underlåtenhet att inkomma med yttrande
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Offertbörsen Sverige AB inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom anmälaren som kund till företaget samtyckt till att bli kontaktad via e-post.
DM-nämnden finner vidare att Offertbörsen Sverige AB brutit mot god sed genom att inte inkomma med ett yttrande

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att han i marknadsföringssyfte tagit emot e-post av Offertbörsen Sverige AB, trots att han inte har lämnat sitt samtycke till detta.

Anmälaren tog emot e-posten den 11 september 2014.

Företagets uppgifter
Offertbörsen Sverige AB har underlåtit att yttra sig i ärendet.

DM-nämndens bedömning
Marknadsföring via e-post

Personuppgiftslagen (PuL) och marknadsföringslagen (MFL) innehåller förbud mot e‑postmarknadsföring till konsumenter som inte på förhand samtyckt till utskicket.

Branschorganisationen Swedish Direct Marketing Association (SWEDMA) har tagit fram etiska regler för e‑postmarknadsföring. Vid marknadsföring till konsument kräver reglerna av marknadsföraren att denne först inhämtar samtycke från mottagaren, förutsatt att inte undantaget rörande soft opt-in är tillämpligt.

Soft opt-in innebär att e-post kan sändas till privatpersoner utan aktivt samtycke förutsatt att vissa villkor är uppfyllda. E-postadressen ska ha samlats in vid diskussion om försäljning av en vara eller tjänst och konsumenten ha informerats om att e-postadressen kan komma att användas för marknadsföringsändamål, samt ha erbjudits möjlighet att avstå. Marknadsföringen ska även avse liknande varor och tjänster som den datainsamlande organisationen marknadsför.

Annonsören bör också skicka ett bekräftande e-postmeddelande sedan en individ har samtyckt till att ta emot kommersiell e-post för att tydligt bekräfta vad personen har samtyckt till och vilken data personen har lämnat. Vidare görs detta för att ge individen en möjlighet att rätta felaktiga data och ange hur personen ska gå till väga om samtycket lämnats av misstag och personen vill annullera beställningen.

God sed kräver också att mottagaren bereds möjlighet att säga nej till till att kontaktdata används för direktmarknadsföringändamål, såväl vid insamlingstillfället som vid varje därpå efterföljande utskick. Därför bör det finnas en URL-länk som är kopplad till en avregistreringssida, möjlighet att svara på meddelandet för att automatiskt tas bort från framtida utskick eller aktivering av ett nytt e-postmeddelande som innehåller kundnummer samt meddelande om att denne vill avregistrera sig.

Då Offertbörsen Sverige AB inte inkommit med något yttrande lägger DM-nämnden anmälarens uppgifter till grund för bedömningen och finner därmed att inget undantag från förbudet att skicka e-post utan samtycke är för handen. Således finner DM-nämnden att Offertbörsen Sverige AB brutit mot god sed vid direktmarknadsföring genom att sända e-posten.

Underlåtenhet inkomma med yttrande till branschens självreglerande organ
DM-nämnden noterar att det enligt Internationella handelskammarens ”Grundregler för reklam och marknadskommunikation” (artikel 8) åligger marknadsföraren att utan dröjsmål framlägga bevis inför de självreglerande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler. Offertbörsen Sverige AB har därför även i den delen brutit mot god sed vid direktmarknadsföring.

****

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

****

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande e.u.  Axel Tandberg, Sekreterare