Novamedia Svenska Postkodlotteriet AB

Uttalandedatum: 20141222
Diarienummer: 14/858
Anmälare: En konsument
Motpart: Novamedia Svenska Postkodlotteriet AB
Frågeställning: Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Novamedia Svenska Postkodlotteriet AB inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom undantaget i reglerna för NIX-Telefon rörande samtycke var tillämpligt

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Novamedia Svenska Postkodlotteriet AB i marknadsföringssyfte, trots att han har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Agenten påstod i samtalet att företaget fått anmälarens telefonnummer då anmälaren har deltagit i någon tävling eller annat. Samtalet ringdes den 4 september 2014.

Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon
Nämnden har från Föreningen NIX-Telefon inhämtat att anmälarens telefonnummer är infört i spärregistret sedan den 23 augusti 2013.

Företagets uppgifter
Novamedia Svenska Postkodlotteriet AB har bekräftat att företaget låtit ringa upp anmälaren. Företaget har visat att man har fått samtycke att kontakta anmälaren då han, eller någon som utgivit sig för att ha varit anmälaren, är medlem i Fyndkompaniet sedan den 14 augusti 2013. Genom att godkänna medlemsvillkoren har anmälaren även godkänt att bli kontaktad av bl.a. Novamedia Svenska Postkodlotteriet AB för direktmarknadsföring. Därmed anser företaget att ett samtycke föreligger.

DM-nämndens bedömning
19-21 §§ marknadsföringslagen innehåller bestämmelser om obeställd reklam. Av dessa följer att en näringsidkare inte får rikta marknadsföringserbjudanden per telefon till fysiska personer som tydligt motsatt sig sådana samtal. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknadsföringserbjudanden per telefon.

Enligt reglerna för NIX-Telefon, vilka fastställts i en överenskommelse med Konsumentverket, är det – som huvudregel – inte förenligt med god marknadsföringssed att i försäljnings-, marknadsförings- eller insamlingssyfte ringa till konsumenter vars telefonnummer är införda i spärregistret NIX-Telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det inte anses strida mot god sed att i ovan nämnda syften kontakta konsumenter vars telefonnummer finns i spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknadsföraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster eller när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad. Ett kundförhållande ska anses bestå även en tid efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts, normalt minst sex månader därefter men inte mer än ett år.

Novamedia Svenska Postkodlotteriet AB har uppgivit att företaget ringde det påtalade samtalet efter att anmälaren godkänt kontakten via sitt medlemskap i Fyndkompaniet.. Företaget har vidare bifogat de medlemsvillkor som anmälaren accepterade då han blev medlem, där det framgår tydligt att företaget kan komma att kontakta anmälaren i marknadsföringssyfte. Under dessa förhållanden finner DM-nämnden att det åberopade undantaget rörande samtycke var tillämpligt för det påtalade samtalet.

I sitt yttrande anför Novamedia Svenska Postkodlotteriet AB att anmälaren avregistrerats för framtida kontakt av företaget eller någon av dess samarbetsparters. Förfarandet att därmed stoppa fortsatta kontakter har vunnit sådan omfattning och stadga att det får anses vara väl förenligt med god marknadsföringssed att handla på detta sätt och motsatsvis inte förenligt med god sed att inte handla så. Eftersom Novamedia Svenska Postkodlotteriet AB avregistrerat anmälaren från framtida kontakt i detta fall har det handlat i överensstämmelse med god direktmarknadsföringssed.

****

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

****

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Axel Tandberg, Sekreterare