mySafety

Uttalandedatum: 20141222
Diarienummer: 14/856
Anmälare: En konsument
Motpart: mySafety
Frågeställning: Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon. Otrevligt bemötande
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att mySafety inte har brutit mot god sed vid direktmarknadsföring rörande NIX-Telefon, eftersom undantaget i reglerna för NIX-Telefon rörande etablerat kundförhållande var tillämpligt. DM-nämnden finner dock att telefonsamtalet stred mot god sed vid direktmarknadsföring i delen som berör det otrevliga benmötandet, eftersom mySafety inte bestridit att samtalet genomförts på det sätt som anmälaren beskrev

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att hon blivit uppringd av mySafety i marknadsföringssyfte, trots att hon visat att hon inte vill ha sådana samtal genom att anmäla sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Vidare menar anmälaren att företagets säljare varit otrevlig och hotfull. Samtalet ringdes den 24 september 2014.

Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon
Nämnden har från Föreningen NIX-Telefon inhämtat att anmälarens telefonnummer infördes i spärregistret den 27 juni 2014.

Företagets uppgifter
mySafety har bekräftat att företaget låtit ringa upp anmälaren. Uppringningen skedde i en kampanj riktad mot kunder till SBM och telefonnumret var registrerat på en kund hos SBM. mySafety menar att det förelåg ett etablerat kundförhållande och att kontroll mot NIX-Telefon därför inte erfordrades.

Anmälarens nummer är numera spärrat hos företaget.

DM-nämndens bedömning
Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon
19-21 §§ marknadsföringslagen innehåller bestämmelser om obeställd reklam. Av dessa följer att en näringsidkare inte får rikta marknadsföringserbjudanden per telefon till fysiska personer som tydligt motsatt sig sådana samtal. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknadsföringserbjudanden per telefon.

Enligt reglerna för NIX-Telefon, vilka fastställts i en överenskommelse med Konsumentverket, är det – som huvudregel – inte förenligt med god marknadsföringssed att i försäljnings-, marknadsförings- eller insamlingssyfte ringa till konsumenter vars telefonnummer är införda i spärregistret NIX-Telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det inte anses strida mot god sed att i ovan nämnda syften kontakta konsumenter vars telefonnummer finns i spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknadsföraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster eller när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad. Ett kundförhållande ska anses bestå även en tid efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts, normalt minst sex månader därefter men inte mer än ett år.

mySafety har uppgivit att företaget ringde upp anmälaren i en kampanj riktad mot kunder till SBM. Under dessa förhållanden finner DM-nämnden att det åberopade undantaget rörande etablerat kundförhållande var tillämpligt för det påtalade samtalet.

Otrevligt bemötande
Anmälaren har även påstått att hon blivit illa bemött under samtalet. Enligt de etiska reglerna för telemarketing till konsumenter som fastställts av Sverige Callcenter Förening (SCCF) och Swedish Direct Marketing Association (SWEDMA) åligger det företag att säkerställa att dess operatörer agerar ärligt, lyhört och har förståelse för hur konsumenten ska bemötas. Operatören ska vidare vara inriktad på att hjälpa till att lösa eventuella problem som konsumenten har. Detta innebär att det ställs höga krav på en operatör att visa tålamod när konsumenter inte uppfattas vara tillmötesgående.

mySafety har inte bestridit eller ens kommenterat att samtalet genomförts på det sätt som anmälaren beskriver. DM-nämnden anser därmed att samtalet, i denna del, skett i strid mot god sed vid direktmarknadsföring.

****

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

****

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Axel Tandberg, Sekreterare