Miljonlotteriet

Uttalandedatum: 20141222
Diarienummer: 14/850
Anmälare: En konsument
Motpart: Miljonlotteriet
Frågeställning: Skyldighet att respektera begäran och tillhandahålla internt spärregister
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Miljonlotteriet inte brutit mot god sed då man har hörsammat anmälarens begäran att inte bli kontaktad igen

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Miljonlotteriet i marknadsföringssyfte trots att han begärt att företaget ska avregistrera honom från framtida samtal. Det senaste samtalet genomfördes den 9 september 2014.

Företagets uppgifter
Miljonlotteriet har uppgivit att man låtit kontakta anmälarens telefonnummer. Miljonlotteriet har inte tidigare blivit uppmanad av anmälaren att inte ringa honom via e-post eller liknande.

DM-nämndens bedömning
Enligt Artikel C14 i Internationella Handelskammarens (ICC) Regler för reklam och marknadskommunikation åligger det företag att tillförsäkra att man inte skickar direktreklam till konsument som undanbett sig utskick.

Vidare har Swedish Direct Marketing Association (Swedma) tillsammans med Data-inspektionen utarbetat ”Regler för användning av personuppgifter mm vid direktmarknadsföring för försäljnings-, insamlings-, medlemsvärvningsändamål och liknande” (Branschregler). Enligt punkt 6.4.2. i dessa regler ska om den registrerade motsatt sig att adressuppgifter används för direktmarknadsföring detta respekteras.

Internationella handelskammarens Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver bland annat att marknadsföring ska vara laglig, hederlig och vederhäftig samt att den inte får utformas på ett stötande sätt. Marknadsföringen ska utformas med vederbörlig känsla av socialt och yrkesmässigt ansvar. Den ska vidare vara förenlig med vad som inom näringslivet uppfattas som god affärssed. Ingen kommunikation får vara utformad så att allmänhetens förtroende för marknadsföringen skadas.

DM-nämnden har i flera ärenden uttalat att det åligger marknadsföraren att tillhandahålla ett internt spärregister för att förhindra marknadsföring till mottagare som begärt att inte bli kontaktade. Spärregistret ska enligt DM-nämndens mening vara utformat så att en begäran från en konsument eller näringsidkare att slippa ytterligare direktreklamkontakt kan ske kostnads-fritt, när som helst och få snabb effekt, oavsett av om den registrerade själv tidigare begärt att få direktreklamförsändelser från företaget eller om personuppgifterna inhämtats från någon annan källa.

DM-nämnden anser i detta fall att Miljonlotteriet har kunnat visa att man inte mottagit någon uppmaning om att upphöra med sina kontaktförsök. Med hänsyn till detta finner DM-nämnden att Miljonlotteriet inte har brutit mot god sed vid direktmarknadsföring.

I sitt yttrande anför Miljonlotteriet inget om att anmälaren avregistrerats för framtida kontakt av företaget eller någon av dess samarbetsparters. DM-nämnden utgår dock från att Miljonlotteriet, i samband med anmälan kom företaget tillhanda, avregistrerat anmälaren från framtida kontakt i överensstämmelse med god direktmarknadsföringssed.

****

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

****

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Axel Tandberg, Sekreterare