Miljonlotteriet

Uttalandedatum: 20141222
Diarienummer: 14/849
Anmälare: En konsument
Motpart: Miljonlotteriet
Frågeställning: Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Miljonlotteriet inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring eftersom man har låtit kontakta anmälaren på ett telefonnummer som inte var spärrat

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Miljonlotteriet i marknadsföringssyfte, trots att han har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Samtalet ringdes den 4 september 2014.

Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon
Nämnden har från Föreningen NIX-Telefon inhämtat att anmälarens telefonnummer infördes i spärregistret den 27 februari 2014.

Företagets uppgifter
Miljonlotteriet har medgivit att man har låtit kontakta anmälaren, men att man använde sig av ett annat nummer än det som anmälaren uppger i sin anmälan. Detta nummer var inte spärrat vid uppringningstillfället.

Miljonlotteriet har efter anmälan låtit lägga till anmälarens andra nummer i sin interna spärrlista och beklagar att man stört anmälaren.

DM-nämndens bedömning
19-21 §§ marknadsföringslagen innehåller bestämmelser om obeställd reklam. Av dessa följer att en näringsidkare inte får rikta marknadsföringserbjudanden per telefon till fysiska personer som tydligt motsatt sig sådana samtal. Personer som anmält sina telefonnummer till spärr-registret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads-föringserbjudanden per telefon.

Enligt reglerna för NIX-Telefon, vilka fastställts i en överenskommelse med Konsumentverket, är det – som huvudregel – inte förenligt med god marknadsföringssed att i försäljnings-, marknadsförings- eller insamlingssyfte ringa till konsumenter vars telefonnummer är införda i spärregistret NIX-Telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det inte anses strida mot god sed att i ovan nämnda syften kontakta konsumenter vars telefonnummer finns i spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads-föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster eller när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad. Ett kund-förhållande ska anses bestå även en tid efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts, normalt minst sex månader därefter men inte mer än ett år.

Miljonlotteriet har medgivit att man låtit kontakta anmälaren, dock på ett annat nummer än det som anmälaren uppgav i anmälan. Då detta nummer inte var spärrat vid samtalstillfället anser DM-nämnden att Miljonlotteriet handlat i enlighet med god sed vid direktmarknads­föring.

I sitt yttrande anför Miljonlotteriet att anmälaren avregistrerats för framtida kontakt av företaget eller någon av dess samarbetsparters. Förfarandet att därmed stoppa fortsatta kontakter har vunnit sådan omfattning och stadga att det får anses vara väl förenligt med god marknadsföringssed att handla på detta sätt och motsatsvis inte förenligt med god sed att inte handla så. Eftersom Miljonlotteriet avregistrerat anmälaren från framtida kontakt i detta fall har det handlat i överensstämmelse med god direktmarknadsföringssed.

****

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

****

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Axel Tandberg, Sekreterare