Key Code Security AB

Uttalandedatum: 20141222
Diarienummer: 14/846
Anmälare: En konsument
Motpart: KeyCode Security AB
Frågeställning: Skyldighet att respektera begäran och tillhandahålla internt spärregister
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att KeyCode Security AB inte brutit mot god sed då man inte har fått någon begäran att inte bli kontaktad igen

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att han den 27 september 2012 fått ett brev tillsänt sig av KeyCode Security AB i marknadsföringssyfte trots att han den 7 september 2012 begärt att företaget ska avregistrera honom från framtida utskick.

Företagets uppgifter
KeyCode Security AB har uppgivit att man respekterar spärrförfrågningar som framförs direkt till företaget. I detta fall har ingen begäran inkommit till företaget och man har inte heller ringt anmälaren.

DM-nämndens bedömning Enligt Artikel C14 i Internationella Handelskammarens (ICC) Regler för reklam och marknadskommunikation åligger det företag att tillförsäkra att man inte skickar direktreklam till konsument som undanbett sig utskick.

Vidare har Swedish Direct Marketing Association (Swedma) tillsammans med Data-inspektionen utarbetat ”Regler för användning av personuppgifter mm vid direktmarknadsföring för försäljnings-, insamlings-, medlemsvärvningsändamål och liknande” (Branschregler). Enligt punkt 6.4.2. i dessa regler ska om den registrerade motsatt sig att adressuppgifter används för direktmarknadsföring detta respekteras.

Internationella handelskammarens Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver bland annat att marknadsföring ska vara laglig, hederlig och vederhäftig samt att den inte får utformas på ett stötande sätt. Marknadsföringen ska utformas med vederbörlig känsla av socialt och yrkesmässigt ansvar. Den ska vidare vara förenlig med vad som inom näringslivet uppfattas som god affärssed. Ingen kommunikation får vara utformad så att allmänhetens förtroende för marknadsföringen skadas.

DM-nämnden har i flera ärenden uttalat att det åligger marknadsföraren att tillhandahålla ett internt spärregister för att förhindra marknadsföring till mottagare som begärt att inte bli kontaktade. Spärregistret ska enligt DM-nämndens mening vara utformat så att en begäran från en konsument eller näringsidkare att slippa ytterligare direktreklamkontakt kan ske kostnads-fritt, när som helst och få snabb effekt, oavsett av om den registrerade själv tidigare begärt att få direktreklamförsändelser från företaget eller om personuppgifterna inhämtats från någon annan källa.

DM-nämnden anser i detta fall att KeyCode Security AB har kunnat visa att man inte mottagit någon anmälan om att man ska sluta kontakta honom från anmälaren. Med hänsyn till detta finner

DM-nämnden att KeyCode Security AB inte har brutit mot god sed vid direktmarknadsföring. DM-nämnden utgår från att KeyCode Security AB avregistrerat anmälaren från framtida kontakt i överensstämmelse med god direktmarknadsföringssed.

****

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

****

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Axel Tandberg, Sekreterare