Kanalväljarna

Uttalandedatum: 20141222
Diarienummer: 14/844
Anmälare: En konsument
Motpart: Kanalväljarna
Frågeställning: Otillbörlig marknadsföring
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att telefonsamtalet inte stred mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom marknadsföringen inte kan anses vara ägnad att vilseleda konsumenten och därmed äventyra allmänhetens förtroende för marknadsföringen

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att han blivit uppringd av Kanalväljarna i marknadsföringssyfte den 16 september 2014. Anmälaren anser att företaget har använt sig av vilseledande marknadsföring då agenten under telefonsamtalet informerade honom om att p.g.a. av ett teknikskifte måste anmälaren köpa en ny TV-box. Anmälaren anser att företaget ger sken av att han måste fullfölja köpet för att kunna se på TV i framtiden.

Företagets uppgifter
Kanalväljarna medger att man har kontaktat anmälaren. Kanalväljarna har vidare uppgivit att anmälan bygger på ett missförstånd och att företaget har varit i kontakt med anmälaren avseende händelsen och att inget missnöje från anmälarens sida föreligger längre.

DM-nämndens bedömning
Marknadsföringslagen (2008:486) innehåller bestämmelser om vilseledande och otillbörlig reklam. Bland annat föreskrivs enligt 5 § att marknadsföring ska överensstämma med god sed.

Internationella handelskammarens (ICC) Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver bland annat att marknadsföring ska vara laglig, hederlig och vederhäftig samt att den inte får utformas på ett stötande sätt. Marknadsföringen ska utformas med vederbörlig känsla av socialt och yrkesmässigt ansvar. Den ska vidare vara förenlig med vad som inom näringslivet uppfattas som god affärssed. Ingen kommunikation får vara utformad så att allmänhetens förtroende för marknadsföringen skadas. ICC:s regler föreskriver även att konsumenten ska få information om vilka åtaganden som erbjudandet innebär (artikel C1). Att marknadsföraren är skyldig att tillse att konsumenten är väl införstådd med de villkor som gäller för avtalet framgår även av SCCF/SWEDMA:s etiska regler för telemarketing.

Det bör i detta sammanhang även nämnas att det enligt 8 § marknadsföringslagen (2008:486) är förbjudet med vilseledande marknadsföring.

DM-nämnden finner mot bakgrund av vad företaget har anfört i sitt yttrande att marknadsföringen inte kan anses vara vilseledande och att Kanalväljarna handlat i enlighet med god sed vid direktmarknadsföring.

****

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

****

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Axel Tandberg, Sekreterare