Cellip AB

Uttalandedatum: 20141222
Diarienummer: 14/790
Anmälare: En konsument
Motpart: Cellip AB
Frågeställning: Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon samt s.k. tysta samtal.
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att telefonsamtalet stred mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom konsumentens telefonnummer var infört i spärregistret för NIX-Telefon och inget undantag från reglerna var tillämpligt. DM-nämnden finner vidare att Cellip AB brutit mot god sed vid direktmarknadsföring genom bruk av s.k. tysta telefonsamtal, eftersom Cellip AB inte får anses ha gjort tillräckligt för att förhindra att ytterligare sådana samtal rings

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Cellip AB i marknadsföringssyfte, trots att han har infört sitt telefonnummer i spärregistret NIX-Telefon.

Anmälaren har även uppgivit att s.k. ”tysta samtal” förekommit, eftersom samtalet inte har kopplats till en agent när han svarat.

Det senaste samtalet ringdes den 25 augusti 2014.

Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon
Nämnden har från Föreningen NIX-Telefon inhämtat att anmälarens telefonnummer infördes i spärregistret den 27 november 2013.

Företagets uppgifter
Cellip AB har uppgivit att företaget, i egenskap av teleoperatör, endast äger det telefonnummer på vilket anmälaren kontaktats. Cellip AB anser att kunden som använder sig av det telefonnummer som anmälaren kontaktades på är ansvarig för händelsen.

DM-nämndens bedömning
Samtal till konsument som är med i NIX-Telefon
19-21 §§ marknadsföringslagen innehåller bestämmelser om obeställd reklam. Av dessa följer att en näringsidkare inte får rikta marknadsföringserbjudanden per telefon till fysiska personer som tydligt motsatt sig sådana samtal. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknadsföringserbjudanden per telefon.

Enligt reglerna för NIX-Telefon, vilka fastställts i en överenskommelse med Konsumentverket, är det – som huvudregel – inte förenligt med god marknadsföringssed att i försäljnings-, marknadsförings- eller insamlingssyfte ringa till konsumenter vars telefonnummer är införda i spärregistret NIX-Telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det inte anses strida mot god sed att i ovan nämnda syften kontakta konsumenter vars telefonnummer finns i spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknadsföraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster eller när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad. Ett kundförhållande ska anses bestå även en tid efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts, normalt minst sex månader därefter men inte mer än ett år.

Cellip AB har uppgivit att företaget, i egenskap av teleoperatör, endast står som ägare av det telefonnummer som kontaktade anmälaren och att det är denne som borde vara ansvarig för händelsen. På förekommen anledning har DM-nämnden därmed valt att begära kompletterande information avseende kontaktuppgifterna till Cellip AB:s kund som kontaktade anmälaren. Cellip AB har underlåtit att besvara kompletteringen.

Under dessa omständigheter finner DM-nämnden att inget av undantagen i reglerna för NIX-Telefon är tillämpligt och att samtalet följaktligen skett i strid mot god sed vid direktmarknadsföring.

Tysta samtal
Enligt 19 § marknadsföringslagen får näringsidkare vid marknadsföring till fysisk person använda uppringningsautomater eller andra liknande automatiska system för individuell kommunikation som inte betjänas av någon enskild, endast om den fysiska personen samtyckt till detta på förhand.

Branschorganisationerna Swedma och Förening Kontakta har gemensamt antagit branschetiska regler för marknadsföring per telefon till konsument. Enligt reglerna ska s.k. tysta samtal i princip undvikas vid telemarketing. Med tysta samtal avses samtal som rings automatiskt utan att någon person är omedelbart tillgänglig på den uppringande sidan. Om tysta samtal uppkommer ska marknadsföraren säkerställa att inte ytterligare tysta samtal rings till samma telefonnummer. DM-nämnden anser att reglerna är ett uttryck för god sed vid all marknadsföring per telefon till konsumenter.

Det är DM-nämndens inställning att inte ställa företag som utfört ett tyst samtal till ansvar så länge de har visat att de gjort vad de kunnat för att säkerställa att fler inte utförs. Det kan till exempel röra sig om att automatiskt ta bort telefonnumret som det tysta samtalet ringts till, följt av en manuell åtgärd såsom att en agent ringer och förklarar vad som har skett.

Cellip AB har uppgivit att företaget, i egenskap av teleoperatör, endast står som ägare av det telefonnummer som kontaktade anmälaren och att det är denne som borde vara ansvarig för händelsen. På förekommen anledning har DM-nämnden därmed valt att begära kompletterande information avseende kontaktuppgifterna till Cellip AB:s kund som kontaktade anmälaren. Cellip AB har underlåtit att besvara kompletteringen.

Under dessa omständigheter finner DM-nämnden att Cellip AB handlat i strid mot god sed vid direktmarknadsföring.

****

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

****

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Axel Tandberg, Sekreterare