Advisa AB

Uttalandedatum: 20141222
Diarienummer: 14/279, 14/280 samt 14/281
Anmälare: En konsument
Motpart: Advisa AB
Frågeställning: Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Advisa AB inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom undantaget i reglerna för NIX-Telefon rörande samtycke var tillämpligt

Anmälarnas uppgifter
Anmälarna har uppgivit att Advisa AB ringt upp dem i marknadsföringssyfte, trots att de har anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Samtalen ringdes under maj månad.

Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon
Nämnden har från Föreningen NIX-Telefon inhämtat att anmälarnas telefonnummer är införda i spärregistret.

Företagets uppgifter
Advisa AB har bekräftat att företaget låtit ringa upp anmälarna. Anledningen till detta var att båda anmälarna är medlemmar i Fyndkompaniet. Genom att godkänna medlemsvillkoren har anmälarna även godkänt att bli kontaktade av bl.a. Advisa AB för direktmarknadsföring. Därmed anser företaget att ett samtycke föreligger.

DM-nämndens bedömning
19-21 §§ marknadsföringslagen innehåller bestämmelser om obeställd reklam. Av dessa följer att en näringsidkare inte får rikta marknadsföringserbjudanden per telefon till fysiska personer som tydligt motsatt sig sådana samtal. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknadsföringserbjudanden per telefon.

Enligt reglerna för NIX-Telefon, vilka fastställts i en överenskommelse med Konsumentverket, är det – som huvudregel – inte förenligt med god marknadsföringssed att i försäljnings-, marknadsförings- eller insamlingssyfte ringa till konsumenter vars telefonnummer är införda i spärregistret NIX-Telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det inte anses strida mot god sed att i ovan nämnda syften kontakta konsumenter vars telefonnummer finns i spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknadsföraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster eller när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad. Ett kundförhållande ska anses bestå även en tid efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts, normalt minst sex månader därefter men inte mer än ett år.

Advisa AB har uppgivit att företaget ringde de påtalade samtalen efter att anmälarna godkänt kontakten på internet. Advisa AB har i sitt yttrande till nämnden visat att anmälarnas namn och telefonnummer är registrerade hos Fyndkompaniet. Företaget har vidare bifogat de användarvillkor som anmälarna måste acceptera för att vara medlemmar, där det framgår tydligt att företaget kan komma att kontakta anmälarna i marknadsföringssyfte. Under dessa förhållanden finner DM-nämnden att det åberopade undantaget rörande samtycke var tillämpligt för det påtalade samtalen.

****

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

****

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Axel Tandberg, Sekreterare