Energibolaget i Sverige AB

Uttalandedatum: 20131105
Diarienummer: 637/13, 638/13, 639/13, 640/13, 641/13, 642/13, 643/13, 644/13, 645/13, 646/13, 647/13, 648/13, 649/13, 650/13, 651/13, 652/13, 653/13, 654/13, 655/13, 656/13, 657/13, 658/13 samt 659/13 (totalt 23 st)
Anmälare: En konsument
Motpart: Energibolaget i Sverige AB
Frågeställning: Marknadsföring via mobiltelefon till konsumenter
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Energibolaget i Sverige AB brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom telefonsamtalen ringdes till konsumenters mobiltelefonnummer utan att deras samtyckt till detta.

Anmälarnas uppgifter

Anmälarna har uppgivit att Energibolaget i Sverige AB ringt upp deras mobiltelefoner i marknadsföringssyfte, trots att de inte i förväg samtyckt till detta. Samtalen ringdes under augusti månad 2013.

Företagets uppgifter

Energibolaget i Sverige AB har bekräftat att företaget låtit ringa upp anmälarnas på deras mobiltelefon.

Energibolaget i Sverige AB anser att direktmarknadsföring via mobiltelefon inte är oetiskt.

Som stöd för sitt påstående påvisar företaget att man numera kan anmäla sitt mobiltelefonnummer till spärregistret NIX-Telefon om man inte vill ha marknadsföring per telefon.

Dessutom hänvisar Energibolaget i Sverige AB till ett rättsutlåtande gjort av professor Ulf Bernitz angående den marknadsrättsliga bedömningen av telefonförsäljning riktad mot konsumenters mobiltelefonnummer. I rättsutlåtandet drar professor Bernitz slutsatsen att något generellt förbud mot att näringsidkare bedriver marknadsföring i form av uppringning av konsumenters mobiltelefoner inte kan upprätthållas med stöd av generalklausulen i 5 och 6 §§ marknadsföringslagen. Samtidigt hävdar Professor Bernitz att det även ska finnas möjlighet för konsumenter att motsätta sig marknadsföring till mobiltelefon i enlighet med vad som föreskrivs i 21 § marknadsföringslagen. Slutligen uppger Professor Bernitz att de krav som följer av ICC (Internationella Handelskammaren) regler för reklam och marknadskommunikation inte har något förbud mot marknadsföring mot mobiltelefoner.

Energibolaget i Sverige AB har dock meddelat att man har låtit spärra anmälarnas mobiltelefoner i sitt interna spärregister.

DM-nämndens bedömning

Marknadsföring via mobiltelefon till konsument

Det är korrekt att det i marknadsföringslagen inte finns något explicit förbud mot marknadsföring via mobiltelefon till konsumenter. Enligt 5 § marknadsföringslagen ska emellertid all marknadsföring stämma överens med god marknadsföringssed. Regler som är framtagna genom branschöverenskommelser anses ge uttryck för sådan god sed, även om de inte, som 5 § marknadsföringslagen, är direkt tvingande. Genom en generellt utformad lagregel om ”god marknadsföringssed” ges möjlighet att låta branschen, i detta sammanhang direktmarknadsföringsbranschen, utforma regelverk som bättre anpassas till de behov som finns. En sådan självreglering är ofta fördelaktig för företagen i en bransch som genom att slippa detaljerad och stelbent lagstiftning får en större handlingsfrihet. Emellertid finns det flera exempel på hur lagstiftaren varit tvungen att gå in med tvingande lagstiftning för att självreglering på ett visst område inte fungerat tillfredsställande, ibland beroende på att mindre seriösa företag inte ansett sig bundna av branschregler.

Swedish Direct Marketing Association (SWEDMA) och Sveriges Callcenter Förening (SCCF) har tagit fram etiska regler för telemarketing till konsument. Enligt dessa är telefonsamtal i marknadsföringssyfte till mobiltelefonabonnemang som huvudregel inte tillåtna. Utan dessa branschetiska regler för marknadsföring via samtal till konsumentens mobiltelefon har denne ingen möjlighet att tydligt motsätta sig en sådan telefonförsäljning som marknadsföringsmetod genom anmälan till ett spärregister. Det betyder att abonnenten måste i varje enskilt fall tydligt ge uttryck för sin vilja gentemot varje enskild marknadsförare att abonnenten motsätter sig att metoden används. Det följer av sakens natur att en sådan ordning är ohållbar och klart otillfredsställande ur ett konsumentperspektiv. Det är mot denna bakgrund som de nuvarande branschetiska reglerna för mobiltelefonreklamen fått sitt innehåll i nära överensstämmelse med de motsvarande regler som gäller för marknadsföringen via den fasta telefonin. Det är sannolikt att de nya reglerna för mobil telefonireklam helt kommer att stämma överens med reglerna för den fasta telefonireklamen. Det är dock viktigt att notera att inga nya etiska regler för telefonireklam har publicerats, vilket innebär att de branschetiska reglerna inte har ändrats.

De branschetiska reglerna torde i motsats till vad professor Bernitz hävdar vara uttryck för god direktmarknadsföringssed på området.

SWEDMA och SCCF har i de etiska reglerna infört undantag från huvudregeln att man inte får kontakta konsument via dennes mobiltelefon. Marknadsföraren får kontakta en konsument om denne aktivt valt att ange sig mobiltelefonnummer för kundkontakt, eller om det föreligger ett etablerat kundförhållande mellan konsumenten och marknadsföraren eller med dennes uppdragsgivare. Konsumenten ska även ha informerats om att uppgifterna kan komma att användas i marknadsföringssyfte via mobiltelefon och fått möjlighet att avböja att uppgifterna används för detta ändamål.

Vidare regleras telefonmarknadsföring som en av flera metoder för individuell kommunikation på distans i 21 § marknadsföringslagen. Av kommunikationsdataskydds-direktivet, som ligger till grund för lagbestämmelsen, framgår det att medlemsstaterna ges valmöjlighet mellan opt-in- och opt-out-lösning när det gäller bl.a. telefonmarknadsföring. På grund av NIX-systemet för den fasta telefonin har man i Sverige valt opt-out-alternativet för denna form av marknadsföring. I den tidigare avsaknaden av ett NIX-register för den mobila telefonien betydde inte det automatiskt att vi tvingas ha en renodlad opt-in-lösning för denna telefoni. Det är beroende av hur de branschetiska reglerna utformas.

I avvaktan på att nya branschetiska regler för den mobila telefonreklamen utfärdas innebär de nu gällande inte ett absolut krav på att abonnenten gett sitt samtycke i förväg (dvs. att marknadsföraren inför en förestående reklamkampanj måste ha inhämtat abonnentens samtycke i förväg att ta emot reklam). Precis som vid marknadsföring till en konsuments fasta telefonnummer måste mobiltelefonreklamen i stället ha sitt ursprung i en kundrelation eller i konsumentens avsikt att uppträda som en kund under telefonsamtalet. NIX-registreringen hindrar inte att en konsument kontaktas via det fasta telefonnumret i de fall ett sådant ursprung kan konstateras.

Det bör också observeras att vid marknadsföring via e-post till en konsument gäller visserligen en opt-in-lösning (19 § marknadsföringslagen) men denna är väsentligt insnävad genom de undantag som finns och vilka till sitt syfte nära ansluter sig till vad som gäller vid telefonmarknadsföring.

Även om vissa företeelser inte uttryckligen förbjuds i marknadsföringslagen, såsom marknadsföring till mobiltelefon, anses innehållet i branschöverenskommelser vara uttryck för god marknadsföringssed, något som också Marknadsdomstolen i åtskilliga fall slagit fast. I förevarande fall visar sig detta genom att det i branschen är ovanligt med företag som motsätter sig förbudet att ringa privata mobiltelefoner i marknadsföringssyfte.

Energibolaget i Sverige AB har medgivit att man har låtit kontakta anmälarna på deras mobiltelefoner utan att de i förväg samtyckt till detta. Då inget undantag från förbudet att ringa upp mobiltelefoner utan samtycke är för handen, finner DM-nämnden att Energibolaget i Sverige AB brutit mot god sed vid direktmarknadsföring genom att ringa samtalen. Vad företaget utförligt argumenterat för att det förbudet inte ska gälla för företaget ändrar inte denna bedömning.

****

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

 ****

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Axel Tandberg, Sekreterare