B2 Bredband AB

Uttalandedatum: 20131219
Diarienummer: 784/13
Anmälare: En konsument
Motpart: B2 Bredband AB
Frågeställning: Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att B2 Bredband AB inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring eftersom företaget kunnat visa att det inte genomfört något samtal till anmälarens telefonnummer.

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av B2 Bredband AB i marknadsföringssyfte, trots att han har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Samtalet ringdes den 8 september 2013.

Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon

Nämnden har från Föreningen NIX-Telefon inhämtat att anmälarens telefonnummer infördes i spärregistret den 24 juli 2012.

Företagets uppgifter

B2 Bredband AB har uppgett att företaget kontrollerar aktuella telefonlistor mot spärregistret NIX-Telefon och i övrigt är noggrant med att handla i enlighet med god sed.

B2 Bredband AB har kontrollerat det aktuella ärendet med företagets telefonoperatör, Telenor, utan att kunna finna att anmälaren telefonnummer blev uppringt av B2 Bredband AB den 8 september 2013.

DM-nämndens bedömning

19-21 §§ marknadsföringslagen innehåller bestämmelser om obeställd reklam. Av dessa följer att en näringsidkare inte får rikta marknadsföringserbjudanden per telefon till fysiska personer som tydligt motsatt sig sådana samtal. Personer som anmält sina telefonnummer till spärr-registret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads-föringserbjudanden per telefon.

Enligt reglerna för NIX-Telefon, vilka fastställts i en överenskommelse med Konsumentverket, är det – som huvudregel – inte förenligt med god marknadsföringssed att i försäljnings-, marknadsförings- eller insamlingssyfte ringa till konsumenter vars telefonnummer är införda i spärregistret NIX-Telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det inte anses strida mot god sed att i ovan nämnda syften kontakta konsumenter vars telefonnummer finns i spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads-föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster eller när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad. Ett kund-förhållande ska anses bestå även en tid efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts, normalt minst sex månader därefter men inte mer än ett år.

B2 Bredband AB har uppgivit att man efter kontroll kan se om ett telefonnummer ringts upp av företaget. Vid den kontroll man gjorde framkom det att anmälarens telefonnummer inte ringts upp på uppdrag av företaget. Det har därmed inte visats att B2 Bredband AB kan hållas ansvarig för det aktuella samtalet.

****

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

****

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Axel Tandberg, Sekreterare