Yves Rocher Suède AB

Uttalandedatum: 20131219
Diarienummer: 680/13
Anmälare: En konsument
Motpart: Yves Rocher Suède AB
Frågeställning: Marknadsföring via sms-meddelande till konsument som inte samtyckt till att ta emot meddelandet
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Yves Rocher Suède AB inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom sms-meddelandet skickades till konsument som samtyckt till kontakt.

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgivit att Yves Rocher Suède AB skickat sms-meddelanden till anmälarens mobiltelefon i marknadsföringssyfte, trots att han inte i förväg samtyckt till detta. Det senaste meddelandet togs emot den 12 augusti 2013.

Företagets uppgifter

Yves Rocher Suède AB har uppgivit att anmälarens mobiltelefonnummer tillhör en kund hos företaget.

Vidare har Yves Rocher AB utfört en nummerupplysning hos operatören Telia för att säkerhetsställa att anmälarens mobiltelefonnummer tillhörde den kund företaget hänvisade till. Enligt företaget har Telia även angivit att någon form av vidarekoppling inte finns registrerat vad avser anmälarens mobiltelefonnummer.

DM-nämndens bedömning

Enligt marknadsföringslagen (MFL) är det inte tillåtet att skicka sms eller mms till mobil-telefonnummer utan att konsumenten först samtyckt till utskicket. Det finns dock undantag från huvudregeln i marknadsföringslagen. Marknadsföraren får kontakta en konsument om denne aktivt valt att ange sig mobiltelefonnummer för kundkontakt, eller om det föreligger ett etablerat kundförhållande mellan konsumenten och marknadsföraren eller med dennes uppdragsgivare. Konsumenten ska även ha informerats om att uppgifterna kan komma att användas i marknadsföringssyfte via mobiltelefon och fått möjlighet att avböja att uppgifterna används för detta ändamål.

DM-nämnden anser att det förelåg ett etablerat kundförhållande då anmälarens mobiltelefonnummer var registrerat som kund till Yves Rocher Suède AB. Med hänsyn till detta finner DM-nämnden att Yves Rocher Suède AB inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring genom att sända sms:et till hans mobiltelefon.

****

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

****

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande