Viafone Sweden AB

Uttalandedatum: 20131219
Diarienummer: 796/13, 797/13 och 798/13
Anmälare: En konsument
Motpart: Viafone Sweden AB
Frågeställning: Marknadsföring via mobiltelefon till konsument. Respektera begäran att inte bli kontaktad
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Viafone Sweden AB inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom det förelåg ett kundförhållande mellan konsumenten och företagets uppdragsgivare.
Viafone Sweden AB har vidare inte brutit mot god sed då man har hörsammat anmälarnas begäran att inte bli kontaktade igen.

Anmälarens uppgifter

Anmälarna har uppgivit att Viafone Sweden AB ringt upp deras mobiltelefon i marknadsföringssyfte, trots att de inte i förväg samtyckt till detta. Vidare har anmälarna meddelat företaget att de inte önskar att bli kontaktad igen, trots detta fortsatte påringningarna. Samtalen ringdes under september månad 2013.

Företagets uppgifter

Viafone Sweden AB har uppgivit att anmälarna är kunder hos företagets uppdragsgivare, Postkodlotteriet samt ComHem. Viafone Sweden AB anser att man inte brutit mot god sed vid direkt marknadsföring eftersom ett befintligt kundförhållande föreligger.

Vidare har företaget angivit att en av anmälarna har endast blivit kontaktad vid ett tillfälle. Viafone Sweden AB har även angivit att en av anmälarna blev registrerat i företagets interna spärregister av systemet då tillräckligt många uppringningar registrerades som ”upptaget”. Vad avser den tredje anmälaren angav Viafone Sweden AB att anmälaren blev registrerad i företagets interna spärregister efter att denne begärt att inte bli kontaktad av företaget.

DM-nämndens bedömning

Swedish Direct Marketing Association (SWEDMA) och Sveriges Callcenter Förening (SCCF) har tagit fram etiska regler för telemarketing till konsument. Enligt dessa är telefonsamtal i marknadsföringssyfte till mobiltelefonabonnemang som huvudregel inte tillåtna. Det finns dock undantag från huvudregeln i de etiska reglerna. Marknadsföraren får kontakta en konsument om denne aktivt valt att ange sig mobiltelefonnummer för kundkontakt, eller om det föreligger ett etablerat kundförhållande mellan konsumenten och marknadsföraren eller med dennes uppdragsgivare. Konsumenten ska även ha informerats om att uppgifterna kan komma att användas i marknadsföringssyfte via mobiltelefon och fått möjlighet att avböja att uppgifterna används för detta ändamål. Enligt 5 § marknads-föringslagen ska all marknadsföring stämma överens med god marknadsföringssed.

Anledningarna till förbudet att kontakta privatpersoner på deras mobiltelefon är att

• det inte finns någon möjlighet att tack nej i förväg motsvarande NIX-Telefon,

• privatpersoner ska inte behöva betala för att ta emot ett reklamsamtal, något som de till ofta hög kostnad tvingas göra om de befinner sig utomlands. Det åligger det uppringande företaget att tillse att sådana kostnader inte påförs privatperson, något som tyvärr inte är möjligt idag, samt

• lagstiftaren inte ska tvingas detaljreglera på detta område.

Viafone Sweden AB har uppgivit att det föreligger ett etablerat kundförhållande mellan anmälarna och företagets uppdragsgivare, Postkodlotteriet samt ComHem. Med hänsyn till detta finner DM-nämnden att Viafone Sweden AB inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring genom att ringa upp anmälarna på deras mobiltelefon.

Skyldighet att respektera konsuments begäran och tillhandahålla internt spärregister

Internationella handelskammarens Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver att marknadsföraren ska respektera konsumentens önskemål. Om det finns system som ger konsumenter möjlighet att visa att de inte vill ha direktreklam ska marknadsföraren respektera systemen. Enligt artikel 19 har konsumenten rätt att anmäla sig till spärregister och begära att personuppgifter om denne inte lämnas ut till tredje part för marknadsföringsändamål. Personuppgiftslagen föreskriver att personuppgifter inte får behandlas för direktmarknads-föringsändamål om den registrerade motsatt sig detta.

DM-nämnden har i flera ärenden uttalat att det åligger marknadsföraren att tillhandahålla ett internt spärregister för att förhindra samtal till kunder som begärt att inte bli kontaktade igen. Det interna spärregistret ska enligt DM-nämndens mening vara utformat så att en begäran från en konsument eller näringsidkare att slippa ytterligare direktreklamkontakt kan ske kostnads-fritt, när som helst och få snabb effekt, oavsett av om den registrerade själv tidigare begärt att få direktreklamförsändelser från företaget eller om personuppgifterna inhämtats från annan källa.

DM-nämnden anser att Viafone Sweden AB har upprätthålligt ett tillfredställande internt spärregister vid samtliga anmälda fall. Med hänsyn till detta finner DM-nämnden att Viafone Sweden AB inte heller i detta avseende har brutit mot god sed vid direktmarknadsföring.

****

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

****

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Axel Tandberg, Sekreterare