Västerholms Friskola AB

Uttalandedatum: 20131219
Diarienummer: 773/13
Anmälare: En konsument
Motpart: Västerholms Friskola AB
Frågeställning: Reklam sänd till konsument utan att ange adresskälla
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att reklamutskicket stred mot god sed vid direktmarknadsföring eftersom Västerholms Friskola AB inte använt sig av en adresskälla vid utskicket. Nämnden noterar emellertid med tillfredsställelse att Västerholms Friskola AB ämnar vidtaga åtgärder för att i fortsättningen följa god sed vid direktmarknadsföring.

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han har mottagit ett adresserat reklamutskick från Västerholms Friskola AB där det inte framgick varifrån företaget inhämtat anmälarens adressuppgifter.

Företagets uppgifter

Västerholms Friskola AB angav att av misstag hade adresskällan inte lämnats ut i samband med reklamutskicket och att företaget inte hade för avsikt att bryta mot god sed vid direktmarknadsföring. Företaget anger vidare att åtgärder har vidtagits för att förhindra att en liknande händelse inträffar igen.

Västerholms Friskola AB ber anmälaren om ursäkt för händelsen.

DM-nämndens bedömning

Reklam sänd till konsument utan att ange adresskälla

Genom att ange varifrån marknadsföraren har hämtat konsumentens adressuppgifter (adresskälla) får konsumenten möjlighet att begära av adresskällan att adressuppgifterna inte lämnas ut i marknadsföringsändamål i framtiden. SWEDMA (Swedish Direct Marketing Association) har antagit etiska regler för god sed vid utdelning av adresserad direktreklam. Reglerna är bindande för SWEDMAs medlemmar men även ett uttryck för vad som är god sed vid direktmarknadsföring. Enligt punkt 5 i de etiska reglerna ska adresserad direktreklam som sänds till konsumenter innehålla uppgift om adresskälla, om inte marknadsföraren har befogad anledning att antaga att mottagaren inser varifrån adressen hämtats, t.ex. till följd av ett kundförhållande, medlemskap, beställning av information eller liknande.

Västerholms Friskola AB har medget att utskicket har genomförts som anmälaren uppgett. Med beaktande av dessa omständigheter anser DM-nämnden att Västerholms Friskola AB handlat i strid med god sed vid direktmarknadsföring.

****

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

****

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande Axel Tandberg, Sekreterare