TeliaSonera Sverige AB

Uttalandedatum: 20131217
Diarienummer: 794/13
Anmälare: En konsument
Motpart: TeliaSonera Sverige AB
Frågeställning: Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att TeliaSonera Sverige AB inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring eftersom företaget kunnat visa på att det inte genomfört något samtal till anmälarens nummer.

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av TeliaSonera Sverige AB i marknadsföringssyfte, trots att han har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Samtalet ringdes den 25 september 2013.

Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon

Nämnden har från Föreningen NIX-Telefon inhämtat att anmälarens telefonnummer infördes i spärregistret den 9 februari 2006.

Företagets uppgifter

TeliaSonera Sverige AB har uppgett att företaget kontrollerar aktuella telefonlistor mot spärregistret NIX-Telefon och i övrigt är noggrant med att handla i enlighet med god sed.

TeliaSonera Sverige AB har kontrollerat det aktuella ärendet och konstaterar att inget samtal till anmälaren finns registrerat i företagets databas. TeliaSonera Sverige AB har varit i kontakt med anmälaren och har efter samtalet kommit till slutsatsen att det troligen rör sig om ett annat företag vilket har i vilseledande syfte försökt förmå anmälaren att tro att det är TeliaSonera Sverige AB som var uppringaren.

DM-nämndens bedömning

19-21 §§ marknadsföringslagen innehåller bestämmelser om obeställd reklam. Av dessa följer att en näringsidkare inte får rikta marknadsföringserbjudanden per telefon till fysiska personer som tydligt motsatt sig sådana samtal. Personer som anmält sina telefonnummer till spärr-registret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads-föringserbjudanden per telefon.

Enligt reglerna för NIX-Telefon, vilka fastställts i en överenskommelse med Konsumentverket, är det – som huvudregel – inte förenligt med god marknadsföringssed att i försäljnings-, marknadsförings- eller insamlingssyfte ringa till konsumenter vars telefonnummer är införda i spärregistret NIX-Telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det inte anses strida mot god sed att i ovan nämnda syften kontakta konsumenter vars telefonnummer finns i spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads-föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster eller när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad. Ett kund-förhållande ska anses bestå även en tid efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts, normalt minst sex månader därefter men inte mer än ett år.

TeliaSonera Sverige AB har efter kontroll av det aktuella telefonnumret kunnat konstatera att det inte finns något samtal till anmälaren registrerat i företagets databas. Det har därmed inte visats att TeliaSonera Sverige AB kan hållas ansvarig för det aktuella telefonsamtalet.

****

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

****

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande