MySafety

Uttalandedatum: 20131212
Diarienummer: 518/13
Anmälare: En konsument
Motpart: MySafety
Frågeställning: Skyldighet att respektera begäran och tillhandahålla internt spärregister
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att telefonsamtalet stred mot god sed vid direktmarknadsföring eftersom MySafety fortsatt kontakta anmälaren trots att denne uttryckligen begärt om att slippa framtida kontakt.

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgivit att hon blivit uppringd av MySafety i marknadsföringssyfte trots att hon anmält till företaget att man inte ska ringa till henne. Det senaste samtalet ringdes den 4 juni 2013.

Företagets uppgifter

MySafety har angivit att man har kontaktat anmälaren genom en samarbetspartner, gratisbio.se. Enligt företaget har anmälaren, genom sitt medlemskap hos gratisbio.se, mottagit ett utskick av MySafety tillsammans med en gratisprodukt. Vidare uppgav MySafety att företaget kontaktade anmälaren angående gratisprodukten med ett ytterligare erbjudande vilket anmälaren tackade nej till.

MySafety bekräftar att anmälarens nummer har spärrats i företagets interna spärregister den 19 augusti 2013. Företaget angav slutligen att anledningen till att anmälaren har blivit kontaktad i marknadsföringssyfte trots att anmälaren begärde att inte bli kontaktad igen kan ha varit på grund av att anmälarens nummer fortfarande fanns kvar i en annan reklamkampanj innan numret blev spärrat.

DM-nämndens bedömning

Enligt Artikel C14 i Internationella Handelskammarens (ICC) Regler för reklam och marknadskommunikation åligger det företag att tillförsäkra att man inte skickar direktreklam till konsument som undanbett sig utskick.

Vidare har Swedish Direct Marketing Association (SWEDMA) tillsammans med Data-inspektionen utarbetat ”Regler för användning av personuppgifter mm vid direktmarknadsföring för försäljnings-, insamlings-, medlemsvärvningsändamål och liknande” (Branschregler). Enligt punkt 6.4.2. i dessa regler ska om den registrerade motsatt sig att adressuppgifter används för direktmarknadsföring detta respekteras.

Internationella handelskammarens Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver bland annat att marknadsföring ska vara laglig, hederlig och vederhäftig samt att den inte får utformas på ett stötande sätt. Marknadsföringen ska utformas med vederbörlig känsla av socialt och yrkesmässigt ansvar. Den ska vidare vara förenlig med vad som inom näringslivet uppfattas som god affärssed. Ingen kommunikation får vara utformad så att allmänhetens förtroende för marknadsföringen skadas.

DM-nämnden har i flera ärenden uttalat att det åligger marknadsföraren att tillhandahålla ett internt spärregister för att förhindra marknadsföring till mottagare som begärt att inte bli kontaktade. Spärregistret ska enligt DM-nämndens mening vara utformat så att en begäran från en konsument eller näringsidkare att slippa ytterligare direktreklamkontakt kan ske kostnads-fritt, när som helst och få snabb effekt, oavsett av om den registrerade själv tidigare begärt att få direktreklamförsändelser från företaget eller om personuppgifterna inhämtats från någon annan källa.

Det åligger därför MySafety att effektivt tillhandahålla ett sådant spärregister. Ett dylikt spärregister ska gälla all kontakt via den kanal som har blivit spärrad, oavsett om det sker via företagets växel eller via en anställds mobiltelefon. Eftersom kunden har blivit kontaktad trots begäran att slippa vidare kontakt, har sådant register antingen saknats eller inte tillämpats på ett tillfredställande sätt. DM-nämnden anser därmed att företaget har handlat i strid med god direktmarknadsföringssed.

****

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

****

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Axel Tandberg, Sekreterare