MySafety

Uttalandedatum: 20131219
Diarienummer: 801/13
Anmälare: En konsument
Motpart: MySafety
Frågeställning: Skyldighet att respektera begäran och tillhandahålla internt spärregister
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att telefonsamtalet stred mot god sed vid direktmarknadsföring eftersom My Safety fortsatt kontakta anmälaren trots att denne uttryckligen begärt om att slippa framtida kontakt.

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av My Safety i marknadsföringssyfte trots att han anmält till företaget att man inte ska ringa till honom. Det senaste samtalet ringdes den 3 september 2013.

Företagets uppgifter

My Safety har uppgivit att företaget har sedan år 2009 tagit över kundregistret som ägdes av företaget Nyckel Direkt, vilket anmälaren har varit kund hos. My Safety medger däremot att av misstag har företagets interna spärregister inte registrerat anmälarens begäran att inte bli kontaktad igen.

My Safety beklagar det inträffande.

DM-nämndens bedömning

Enligt Artikel C14 i Internationella Handelskammarens (ICC) Regler för reklam och marknadskommunikation åligger det företag att tillförsäkra att man inte skickar direktreklam till konsument som undanbett sig utskick.

Vidare har Swedish Direct Marketing Association (SWEDMA) tillsammans med Data-inspektionen utarbetat ”Regler för användning av personuppgifter mm vid direktmarknadsföring för försäljnings-, insamlings-, medlemsvärvningsändamål och liknande” (Branschregler). Enligt punkt 6.4.2. i dessa regler ska om den registrerade motsatt sig att adressuppgifter används för direktmarknadsföring detta respekteras.

Internationella handelskammarens Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver bland annat att marknadsföring ska vara laglig, hederlig och vederhäftig samt att den inte får utformas på ett stötande sätt. Marknadsföringen ska utformas med vederbörlig känsla av socialt och yrkesmässigt ansvar. Den ska vidare vara förenlig med vad som inom näringslivet uppfattas som god affärssed. Ingen kommunikation får vara utformad så att allmänhetens förtroende för marknadsföringen skadas.

DM-nämnden har i flera ärenden uttalat att det åligger marknadsföraren att tillhandahålla ett internt spärregister för att förhindra marknadsföring till mottagare som begärt att inte bli kontaktade. Spärregistret ska enligt DM-nämndens mening vara utformat så att en begäran från en konsument eller näringsidkare att slippa ytterligare direktreklamkontakt kan ske kostnads-fritt, när som helst och få snabb effekt, oavsett av om den registrerade själv tidigare begärt att få direktreklamförsändelser från företaget eller om personuppgifterna inhämtats från någon annan källa.

Det åligger därför My Safety att effektivt tillhandahålla ett sådant spärregister. Ett dylikt spärregister ska gälla all kontakt via den kanal som har blivit spärrad, oavsett om det sker via företagets växel eller via en anställds mobiltelefon. Eftersom kunden har blivit kontaktad trots begäran att slippa vidare kontakt, har sådant register antingen saknats eller inte tillämpats på ett tillfredställande sätt. DM-nämnden anser därmed att företaget har handlat i strid med god direktmarknadsföringssed.

****

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

****

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Axel Tandberg, Sekreterare