Moderna Försäkringar

Uttalandedatum: 20131219
Diarienummer: 791/13
Anmälare: En konsument
Motpart: Moderna Försäkringar
Frågeställning: Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Moderna Försäkringar brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom man ringt en konsument vars nummer var infört i spärregistret NIX-Telefon, och inga undantag från förbudet att ringa var tillämpligt.
DM-nämnden finner vidare att Moderna Försäkringar även handlat i strid mot god sed vid direkt-marknadsföring, genom att ha kontaktat anmälaren trots att konsumenten uttryckligen begärt att inte bli kontaktad igen.
DM-nämnden noterar emellertid med tillfredsställelse att Moderna Försäkringar vidtagit åtgärder för att förhindra att misstaget upprepas.

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Moderna Försäkringar i marknadsföringssyfte, trots att han har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren har även vid ett tidigare tillfälle kontaktat företaget per e-post och framhållit att han inte vill bli uppringd. Trots detta har företaget åter ringt anmälaren. Det senaste samtalet ringdes den 9 september 2013.

Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon

Nämnden har från Föreningen NIX-Telefon inhämtat att anmälarens telefonnummer infördes i spärregistret den 13 juli 2005.

Företagets uppgifter

Moderna Försäkringar har uppgivit att företaget kontrollerar aktuella telefonlistor mot spärregistret NIX-Telefon och ett internt spärregister. Företaget har numera ändrat rutinerna för att därmed undvika att det inträffade sker igen. Moderna Försäkringar ber anmälaren om ursäkt för det påtalade samtalet.

DM-nämndens bedömning

Samtal till konsument som är med i NIX-Telefon

19-21 §§ marknadsföringslagen innehåller bestämmelser om obeställd reklam. Av dessa följer att en näringsidkare inte får rikta marknadsföringserbjudanden per telefon till fysiska personer som tydligt motsatt sig sådana samtal. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknadsföringserbjudanden per telefon.

Enligt reglerna för NIX-Telefon, vilka fastställts i en överenskommelse med Konsumentverket, är det – som huvudregel – inte förenligt med god marknadsföringssed att i försäljnings-, marknadsförings- eller insamlingssyfte ringa till konsumenter vars telefonnummer är införda i spärregistret NIX-Telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det inte anses strida mot god sed att i ovan nämnda syften kontakta konsumenter vars telefonnummer finns i spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads-föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster eller när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad. Ett kundför-hållande ska anses bestå även en tid efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts, normalt minst sex månader därefter men inte mer än ett år.

Moderna Försäkringar har medgivit att samtalet skett såsom anmälaren gjort gällande. Under dessa omständigheter finner DM-nämnden att inget av undantagen i reglerna för NIX-Telefon är tillämpligt och att samtalet följaktligen skett i strid mot god sed vid direktmarknadsföring.

Skyldighet att respektera konsuments begäran och tillhandahålla internt spärregister

Internationella handelskammarens Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver att marknadsföraren ska respektera konsumentens önskemål. Om det finns system som ger konsumenter möjlighet att visa att de inte vill ha direktreklam ska marknadsföraren respektera systemen. Enligt artikel 19 har konsumenten rätt att anmäla sig till spärregister och begära att personuppgifter om denne inte lämnas ut till tredje part för marknadsföringsändamål. Personuppgiftslagen föreskriver att personuppgifter inte får behandlas för direktmarknads-föringsändamål om den registrerade motsatt sig detta.

DM-nämnden har i flera ärenden uttalat att det åligger marknadsföraren att tillhandahålla ett internt spärregister för att förhindra samtal till kunder som begärt att inte bli kontaktade igen. Det interna spärregistret ska enligt DM-nämndens mening vara utformat så att en begäran från en konsument eller näringsidkare att slippa ytterligare direktreklamkontakt kan ske kostnads-fritt, när som helst och få snabb effekt, oavsett av om den registrerade själv tidigare begärt att få direktreklamförsändelser från företaget eller om personuppgifterna inhämtats från annan källa.

Det åligger därför Moderna Försäkringar att effektivt tillhandahålla ett sådant spärregister. Eftersom kunden har blivit kontaktad vid ett flertal tillfällen trots begäran att slippa vidare kontakt, har sådant register antingen saknats eller inte tillämpats på ett tillfredställande sätt.

****

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

****

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande