Moderna Försäkringar

Uttalandedatum: 20131219
Diarienummer: 792/13
Anmälare: En konsument
Motpart: Moderna Försäkringar
Frågeställning: Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Moderna Försäkringar inte har brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom undantaget i reglerna för NIX-Telefon rörande etablerat kundförhållande var tillämpligt.

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Moderna Försäkringar i marknadsföringssyfte, trots att anmälaren har visat att han inte vill ha sådana samtal genom att anmäla sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Samtalet ringdes den 10 september 2013.

Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon

Nämnden har från Föreningen NIX-Telefon inhämtat att anmälarens telefonnummer infördes i spärregistret den 30 juni 2006.

Företagets uppgifter

Moderna Försäkringar har bekräftat att företaget låtit ringa upp anmälaren. Företaget har konstaterat att anmälaren är medlem i Villaägarnas Riksförbund vilket Moderna Försäkringar har ett samarbete med genom att erbjuda förbundets medlemmar olika förmåner. En av dessa förmåner avser ägarskyddsförsäkring.

Moderna Försäkringar anser att genom ägarskyddsförsäkringen föreligger ett ingånget avtal mellan anmälaren som är försäkrad och Moderna Försäkringar som försäkringsgivare. Moderna Försäkringar anser därmed att ett giltigt kundförhållande föreligger med anmälaren vilket ger företaget rätt att kontakta anmälaren per telefon trots att dennes telefonnummer finns med i spärregistret NIX-Telefon.

DM-nämndens bedömning

19-21 §§ marknadsföringslagen innehåller bestämmelser om obeställd reklam. Av dessa följer att en näringsidkare inte får rikta marknadsföringserbjudanden per telefon till fysiska personer som tydligt motsatt sig sådana samtal. Personer som anmält sina telefonnummer till spärr-registret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknadsförings-erbjudanden per telefon.

Enligt reglerna för NIX-Telefon, vilka fastställts i en överenskommelse med Konsumentverket, är det – som huvudregel – inte förenligt med god marknadsföringssed att i försäljnings-, marknadsförings- eller insamlingssyfte ringa till konsumenter vars telefonnummer är införda i spärregistret NIX-Telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det inte anses strida mot god sed att i ovan nämnda syften kontakta konsumenter vars telefonnummer finns i spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads-föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster eller när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad. Ett kund-förhållande ska anses bestå även en tid efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts, normalt minst sex månader därefter men inte mer än ett år.

Moderna Försäkringar har uppgivit att företaget är försäkringsgivare till en av anmälarens försäkringar och därmed föreligger ett kundförhållande. Under dessa förhållanden finner DM-nämnden att det åberopade undantaget rörande etablerat kundförhållande var tillämpligt för det påtalade samtalet.

****

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

****

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande