Läkarmissionen

Uttalandedatum: 20131203
Diarienummer: 693/13
Anmälare: En konsument
Motpart: Läkarmissionen
Frågeställning: Direktadresserad reklam till avliden
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Läkarmissionen inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom organisationen får anses ha gjort tillräckligt för att tillse att direktadresserad reklam inte sänds till en avliden mottagare.

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgivit att han har tagit emot direktadresserad reklam från Läkarmissionen riktad till hans sedan den 1 juli 2013 avlidne mor. Anmälaren upplever det som mycket stötande att ta emot reklam adresserad till den avlidna.

Företagets uppgifter

Läkarmissionen har i sitt yttrande angivit att man anser att det är olyckligt att utskicket skapat obehag för anhöriga och närmast sörjande. Organisationen hade vid tillfället för detta utskick inte noterat att anmälarens moder avlidit, vilket ledde till att man tyvärr skickade brevet till anmälarens moder. Läkarmissionen har fastlagda rutiner som gör att man väntar in i det allra sista innan man gör ett adressköp. I detta fall köpte organisationen ut adresserna den 24 juni 2013 och genomförde sitt utskick den 14 augusti 2013.

Läkarmissionen ber anmälaren om ursäkt för det inträffade. Vidare har man tillsett att anmälarens mor inte finns med i organisationens register, vilket kommer att medföra att inga fler försändelser kommer att genomföras till adressaten i framtiden.

DM-nämndens bedömning

Att skicka reklamförsändelser till avlidna kan orsaka stort obehag och verka mycket stötande för anhöriga. DM-nämnden ser därför allvarligt på sådana utskick och anser att det är viktigt att adressregister inte innehåller mottagare som har avlidit. Det kan dock hända att näringsidkarens adressregister inte innehåller personnummer, vilket innebär att ett meddelande från någon anhörig är nödvändigt för att adressregistret ska kunna uppdateras (se DM-nämndens beslut i ärende 115/98). Oavsett om en näringsidkares adressregister innehåller personnummer eller inte är det förbjudet att kontakta en konsument via direktadresserade reklamförsändelser om kundförhållandet med denne upphört för mer än tre år sedan.

Om det inte har funnits ett tidigare kundförhållande måste adressuppgifterna hämtats in från annat håll. Enligt personuppgiftslagen krävs att näringsidkaren inhämtar dessa uppgifter för ett specifikt ändamål, vilket innebär att det inte är tillåtet att bevara uppgifterna en längre tid utan att behandla dem. Personuppgifter som inte är hänförliga till ett kundförhållande får därmed antas vara aktuella i de allra flesta fall.

Om adressregistret innehåller personnummer krävs det således att avsändaren uppdaterar detta med jämna mellanrum för att undvika att skicka reklamförsändelser till avlidna mottagare, och för det fall att personnummer saknas krävs det att uppgifterna inte bevaras längre tid än tre år och att registret uppdateras om en konsument begär detta. Om adressuppgifterna hämtats från annat håll krävs det att dessa inte bevaras för en längre tid än som är nödvändig för att genomföra reklamutskicket. DM-nämnden fann i ärende 180/01, som också avsåg direktreklam till en avliden, att 11 månader var en för lång tid utan att uppdatera adressregistret.

Mot bakgrund av detta och att Läkarmissionen informerat DM-nämnden att adressregistret köpts ut knappt två månader före användandet, anser DM-nämnden att Läkarmissionens rutiner samt genomförande vid den aktuella utskickade reklamförsändelsen inte stred mot god sed vid direktmarknadsföring.

****

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

****

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande Per Eklund samt ledamöterna Clas-Fredric Lund, Eva-Marie Åkesson, Niklas Briselius, Jonas Ogvall och Urban Ståhl.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Axel Tandberg, Sekreterare