Iphoneproffsen i Habo AB

Uttalandedatum: 20131217
Diarienummer: 760/13
Anmälare: En konsument
Motpart: Iphoneproffsen i Habo AB
Frågeställning: Marknadsföring via sms-meddelande till konsument som inte samtyckt till att ta emot meddelandet
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Iphoneproffsen i Habo AB brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom SMS-meddelandet skickades till konsumentens mobiltelefon utan att denne på förhand samtyckt till utskicket.

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgivit att Iphoneproffsen i Habo AB skickat SMS-meddelanden till hans mobiltelefon i marknadsföringssyfte, trots att han inte i förväg samtyckt till detta. Meddelandet togs emot den 17 september 2013.

Företagets uppgifter

Iphoneproffsen i Habo AB har uppgivit att företaget anlitar en mediebyrå som hanterar marknadsföringen å företagets vägnar i syfte att hitta nya kunder. Iphoneproffsen i Habo AB har vidare uppgivit att företaget självt aldrig har skickat något SMS-meddelande till anmälaren men däremot har den anlitade mediebyrån eventuellt använt sig av SMS-annonsering.

DM-nämndens bedömning

Enligt marknadsföringslagen (MFL) är det inte tillåtet att skicka sms eller mms till mobil-telefonnummer utan att konsumenten först samtyckt till utskicket. Det finns dock undantag från huvudregeln i marknadsföringslagen. Marknadsföraren får kontakta en konsument om denne aktivt valt att ange sig mobiltelefonnummer för kundkontakt, eller om det föreligger ett etablerat kundförhållande mellan konsumenten och marknadsföraren eller med dennes uppdragsgivare. Konsumenten ska även ha informerats om att uppgifterna kan komma att användas i marknadsföringssyfte via mobiltelefon och fått möjlighet att avböja att uppgifterna används för detta ändamål.

Det är Iphoneproffsen i Habo AB:s ansvar att säkerhetsställa att den anlitade mediebyrån, vilket har i uppdrag att marknadsföra å företagets vägnar, har inhämtat samtycke till direktmarknadsföring från konsumenten. Därmed finner DM-nämnden att SMS-meddelandet sändes i strid mot god sed vid direktmarknadsföring.

****

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

****

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande