Canal Digital

Uttalandedatum: 20131219
Diarienummer: 790/13
Anmälare: En konsument
Motpart: Canal Digital
Frågeställning: Förekomst av s.k. tysta samtal
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Canal Digital inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom Canal Digital anses ha gjort tillräckligt för att förhindra att ytterligare s.k. tysta telefonsamtal inte rings.

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgivit att han har blivit uppringd av Canal Digital i marknadsföringssyfte, och att det har förekommit s.k. ”tysta samtal” eftersom han inte har kopplats till en agent när han har svarat. Det senaste samtalet ringdes den 12 september 2013.

Företagets uppgifter

Canal Digital har uppgivit att företaget Bra Röster AB har kontaktat anmälaren i egenskap av uppdragstagare till Canal Digital. Enligt Canal Digital:s inhämtade samtalsregister angående anmälarens telefonnummer har fyra samtal ringts under september månad. Det första samtalet registrerades som ”Ej svar”. Två efterföljande samtalstillfällen registrerades som ”Telefonsvar”. Det fjärde och sista telefonsamtalet registrerades som ”Nej p.g.a. NIX-Telefon”.

Canal Digital har vidare angivit att företaget medvetet undviker att kontakta samma person mer än fyra gånger per månad och har i det aktuella fallet lagt till anmälarens telefonnummer i det interna spärregistret efter det fjärde samtalstillfället.

Slutligen har Canal Digital ställt ytterligare krav gentemot företagets TM-partner i syfte att skärpa rutinerna kring uppkomsten av s.k. ”tysta samtal”.

DM-nämndens bedömning

Förekomst av s.k. tysta samtal

Enligt 19 § marknadsföringslagen får näringsidkare vid marknadsföring till fysisk person använda uppringningsautomater eller andra liknande automatiska system för individuell kommunikation som inte betjänas av någon enskild, endast om den fysiska personen samtyckt till detta på förhand.

Branschorganisationerna SWEDMA och Sveriges CallCenter Förening har gemensamt antagit branschetiska regler för marknadsföring per telefon till konsument. Enligt reglerna ska s.k. tysta samtal i princip undvikas vid telemarketing. Med tysta samtal avses samtal som rings automatiskt utan att någon person är omedelbart tillgänglig på den uppringande sidan. Om tysta samtal uppkommer ska marknadsföraren säkerställa att inte ytterligare tysta samtal rings till samma telefonnummer. DM-nämnden anser att reglerna är ett uttryck för god sed vid all marknadsföring per telefon till konsumenter.

Det är DM-nämndens inställning att inte ställa företag som utfört ett tyst samtal till ansvar så länge de har visat att de gjort vad de kunnat för att säkerställa att fler inte utförs. Det kan till exempel röra sig om att automatiskt ta bort telefonnumret som det tysta samtalet ringts till, följt av en manuell åtgärd såsom att en agent ringer och förklarar vad som har skett.

Canal Digital har uppgivit att man följt de rutiner som nämnden förespråkar och har i samband med förekomsten av det aktuella ärendet vidtagit ytterligare åtgärder för att säkerhetsställa rutinerna kring s.k. ”tysta samtal”. Med beaktande av dessa omständigheter anser DM-nämnden att Canal Digital handlat i enlighet med god sed vid direktmarknadsföring.

****

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

****

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Axel Tandberg, Sekreterare