BaraSpara Sverige AB

Uttalandedatum: 20131219
Diarienummer: 782/13 och 783/13
Anmälare: En konsument
Motpart: BaraSpara Sverige AB
Frågeställning: Marknadsföring via mobiltelefon till konsument
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Baraspara Sverige AB brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom telefonsamtalen ringdes till konsumenters mobiltelefonnummer utan att de samtyckt till detta.
Överträdelserna är att anse som allvarliga

Anmälarnas uppgifter

Anmälarna har uppgivit att Baraspara Sverige AB ringt upp deras mobiltelefon i marknadsföringssyfte, trots att anmälarna inte i förväg samtyckt till detta. Samtalen ringdes under september månad.

Företagets uppgifter

Baraspara Sverige AB har medgivit att företaget låtit ringa upp anmälarna. Baraspara Sverige AB har vidare angivit att företaget köper kontaktuppgifter, s.k. ”leads”, från företag som garanterar att personerna har medgivit att de kan bli uppringda i marknadsföringssyfte.

Vidare har Baraspara Sverige AB angivit att en av anmälarnas telefonnummer inte har inköpts av Baraspara Sverige AB och således ej blivit uppringt av företaget.

DM-nämndens bedömning

Marknadsföring via mobiltelefon till konsument

Swedish Direct Marketing Association (SWEDMA) och Sveriges Callcenter Förening (SCCF) har tagit fram etiska regler för telemarketing till konsument. Enligt dessa är telefonsamtal i marknadsföringssyfte till mobiltelefonabonnemang som huvudregel inte tillåtna. Det finns dock undantag från huvudregeln i de etiska reglerna. Marknadsföraren får kontakta en konsument om denne aktivt valt att ange sig mobiltelefonnummer för kundkontakt, eller om det föreligger ett etablerat kundförhållande mellan konsumenten och marknadsföraren eller med dennes uppdragsgivare. Konsumenten ska även ha informerats om att uppgifterna kan komma att användas i marknadsföringssyfte via mobiltelefon och fått möjlighet att avböja att uppgifterna används för detta ändamål.

I marknadsföringslagen finns det inget explicit förbud mot marknadsföring via mobiltelefon till konsumenter. Enligt 5 § marknadsföringslagen ska emellertid all marknadsföring stämma överens med god marknadsföringssed. Regler som är framtagna genom branschöverenskommelser anses ge uttryck för sådan god sed, även om de inte, som 5 § marknadsföringslagen, är direkt tvingande. Genom en generellt utformad lagregel om ”god marknadsföringssed” ges möjlighet att låta branschen, i detta sammanhang direktmarknadsföringsbranschen, utforma regelverk som bättre anpassas till de behov som finns. En sådan självreglering är ofta fördelaktig för företagen i en bransch som genom att slippa detaljerad och stelbent lagstiftning får en större handlingsfrihet. Emellertid finns det flera exempel på hur lagstiftaren varit tvungen att gå in med tvingande lagstiftning för att självreglering på ett visst område inte fungerat tillfredsställande, ibland beroende på att mindre seriösa företag inte ansett sig bundna av branschregler.

Även om vissa företeelser inte uttryckligen förbjuds i marknadsföringslagen, såsom marknadsföring till mobiltelefon, anses innehållet i branschöverenskommelser vara uttryck för god marknadsföringssed, något som också Marknadsdomstolen i åtskilliga fall slagit fast. I förevarande fall visar sig detta genom att det i branschen är ovanligt med företag som motsätter sig förbudet att ringa privata mobiltelefoner i marknadsföringssyfte (branschpraxis).

Anledningarna till att detta förbud finns i de etiska branschreglerna är att

• det inte finns någon möjlighet att tacka nej i förväg motsvarande NIX-Telefon,

• privatpersoner inte ska behöva betala för att ta emot ett reklamsamtal, något som de till ofta hög kostnad tvingas göra om de befinner sig utomlands. Det åligger det uppringande företaget att tillse att sådana kostnader inte påförs privatperson, något som tyvärr inte är möjligt idag, samt

• lagstiftaren inte ska tvingas detaljreglera på detta område.

Baraspara Sverige AB har uppgivit man kontaktade anmälarna eftersom man fått numret av företag som vid försäljning garanterat att privatpersonerna samtyckt till att bli kontaktade till att bli uppringda i marknadsföringssyfte.

DM-nämnden anser att för att ett samtycke ska vara giltigt måste marknadsföraren införskaffa det direkt från den som man avser kontakta eller kunna visa på när och hur samtycket inhämtades i varje enskilt fall. Då Baraspara Sverige AB inte gjort detta finner DM-nämnden att företaget inte kunnat visa att samtycke finns. I ljuset av detta konstaterar DM-nämnden att det är visat att företaget brutit mot god sed vid direktmarknadsföring.

DM-Nämnden har vid ett flertal tillfällen påtalat för Baraspara Sverige AB att dess agerande är att anse som förkastligt. Trots detta fortsätter företaget att låta kontakta privatpersoner utan att de har i förväg samtyckt till detta. DM-Nämnden anser att överträdelserna är att anse som allvarliga då Baraspara Sverige AB visar ingen vilja att följa branschreglerna.

****

Med detta uttalande är ärendena avslutade.

****

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Axel Tandberg, Sekreterare