Telefokus AB

Uttalandedatum: 20131219
Diarienummer: 770/13
Anmälare: En konsument
Motpart: Telefokus
Frågeställning: Otillbörlig marknadsföring
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att telefonsamtalet inte stred mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom marknadsföringen utförts på ett sätt som inte var ägnat att vilseleda konsumenten.

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgivit att Telefokus AB ringt upp anmälaren angående ett erbjudande och att företaget hävdade under säljsamtalet att Telefokus AB samarbetade med anmälarens mobiloperatör, Telenor Sverige AB.

Vidare anser anmälaren att Telefokus AB har använt sig av vilseledande marknadsföring eftersom då anmälaren kontaktade Telenor Sverige AB fick anmälaren svaret att Telenor Sverige AB inte har något samarbete med Telefokus AB.

Företagets uppgifter

Telefokus AB, vilket är sedan 2011 ett helägt dotterbolag till Dialect AB, har uppgivit att företaget är en registrerad återförsäljare till Telenor Sverige AB. Företaget har således inte agerat vilseledande i sin marknadsföring genom att påstå att Telefokus AB är en samarbetspartner till Telenor Sverige AB.

Till stöd för Telefokus AB:s påstående har företaget även bifogat i sitt yttrande till nämnden en bildkopia av Telenor Sverige AB:s officiella hemsida www.telenor.se, vilket tydligt anger företaget Telefokus AB under fliken ”återförsäljare”.

DM-nämndens bedömning

Marknadsföringslagen (2008:486) innehåller bestämmelser om vilseledande och otillbörlig reklam. Bland annat föreskrivs enligt 5 § att marknadsföring ska överensstämma med god sed.

Det ska dessutom vara tydligt att det är reklam som avses. Det föreskrivs vidare i samma lag att marknadsföring ska stämma överens med god marknadsföringssed och även i övrigt vara tillbörlig mot konsumenter och näringsidkare.

Internationella handelskammarens Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver bland annat att marknadsföring ska vara laglig, hederlig och vederhäftig samt att den inte får utformas på ett stötande sätt. Marknadsföringen ska utformas med vederbörlig känsla av socialt och yrkesmässigt ansvar. Den ska vidare vara förenlig med vad som inom näringslivet uppfattas som god affärssed. Ingen kommunikation får vara utformad så att allmänhetens förtroende för marknadsföringen skadas.

I det aktuella fallet anser DM-nämnden att Telefokus AB har på ett tillfredställande sätt visat att företaget är en registrerad återförsäljare hos operatören Telenor Sverige AB. Företaget har således inte agerat vilseledande i sin marknadsföring genom att påstå att Telefokus AB samarbetar med operatören Telenor Sverige AB. Under dessa omständigheter finner DM-nämnden att Telefokus AB inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring.

****

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

****

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Axel Tandberg, Sekreterare