My Academy

Uttalandedatum: 20131219
Diarienummer: 771/13
Anmälare: En konsument
Motpart: My Academy
Frågeställning: Reklam sänd till konsument utan att ange adresskälla
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att reklamutskicket stred mot god sed vid direktmarknadsföring eftersom My Academy inte använt sig av en korrekt adresskälla med kontaktinformation vid utskicket.
DM-nämnden noterar emellertid med tillfredsställelse att My Academy vidtagit åtgärder för att förhindra att misstaget upprepas

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han har mottagit ett adresserat reklamutskick från My Academy där det inte framgick varifrån företaget inhämtat anmälarens adressuppgifter.

Företagets uppgifter

My Academy har uppgivit att adresskällan i reklamutskicket avser tre offentliga källor; bibliotek, kommuner och skolor. Den sammanfattade termen företaget använder sig av är ”Skollistor”, en benämning som My Academy medgivit inte är helt tydlig. Företaget anser däremot att det är svårare att hitta en ännu tydligare term än den som har utnyttjats.

DM-nämndens bedömning

Reklam sänd till konsument utan att ange adresskälla

Genom att ange varifrån marknadsföraren har hämtat konsumentens adressuppgifter (adresskälla) får konsumenten möjlighet att begära av adresskällan att adressuppgifterna inte lämnas ut i marknadsföringsändamål i framtiden. SWEDMA (Swedish Direct Marketing Association) har antagit etiska regler för god sed vid utdelning av adresserad direktreklam. Reglerna är bindande för SWEDMAs medlemmar men även ett uttryck för vad som är god sed vid direktmarknadsföring. Enligt punkt 5 i de etiska reglerna ska adresserad direktreklam som sänds till konsumenter innehålla uppgift om adresskälla, om inte marknadsföraren har befogad anledning att antaga att mottagaren inser varifrån adressen hämtats, t.ex. till följd av ett kundförhållande, medlemskap, beställning av information eller liknande. Därmed bör My Academy fortsättningsvis tydligt ange vilken skola/bibiliotek/kommun samt kontaktadress som uppgifterna är hämtade ifrån för att säkerhetsställa att adresskällan tydligt anges.

Med beaktande av dessa omständigheter anser DM-nämnden att My Academy handlat i strid med god sed vid direktmarknadsföring.

****

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

****

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande Axel Tandberg, Sekreterare