Tvins

Uttalandedatum: 20130311
Diarienummer: 1194/12
Anmälare: En konsument
Motpart: Tvins
Frågeställning: Marknadsföring via SMS-meddelande till konsument som inte samtyckt till att ta emot meddelandet
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Tvins brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom SMS-meddelandet skickades till konsumentens utan att denne på förhand samtyckt till utskicket

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgivit att Tvins skickat SMS-meddelanden till hans mobiltelefon i marknadsföringssyfte, trots att han inte i förväg samtyckt till detta. Det senaste meddelandet togs emot den 3 december 2012.

Företagets uppgifter

Tvins har uppgivit anmälarens mobiltelefonnummer finns i företagets kundregister registrerat på en annan person som är kund hos företaget. Det förekommer att telekomoperatörer tilldelar nya kunder samma mobiltelefonnummer som gamla kunder tidigare har innehaft. En återanvändning av mobiltelefonnummer på detta sätt är en omständighet som ligger utanför Tvins kännedom och kontroll.

Då Tvins nu fått information om att mobiltelefonnumret inte länge innehas av en av företagets kunder, har företaget tagit bort telefonnumret från sitt kundregister.

DM-nämndens bedömning

Marknadsföring via SMS-meddelande

Enligt marknadsföringslagen (MFL) är det inte tillåtet att skicka sms eller mms till mobil-telefonnummer utan att konsumenten först samtyckt till utskicket. Det finns dock undantag från huvudregeln i marknadsföringslagen. Marknadsföraren får kontakta en konsument om denne aktivt valt att ange sig mobiltelefonnummer för kundkontakt, eller om det föreligger ett etablerat kundförhållande mellan konsumenten och marknadsföraren eller med dennes uppdragsgivare. Konsumenten ska även ha informerats om att uppgifterna kan komma att användas i marknadsföringssyfte via mobiltelefon och fått möjlighet att avböja att uppgifterna används för detta ändamål.

Tvins har medgivit att man har skickat SMS-meddelande till anmälaren på dennes mobiltelefon utan att denne i förväg samtyckt till detta. Därmed finner DM-nämnden att meddelandet sändes i strid mot god sed vid direktmarknadsföring.

Vad Tvins uppgett i sin förklaring om återanvändning av mobiltelefonnummer ändrar inte denna bedömning. Det bör tilläggas att anmälaren vid kontakt med DM-nämnden uppgett att han har innehaft det aktuella mobiltelefonnumret i ca två och ett halvt år. DM-nämnden vill med detta påpeka vikten av en kontinuerlig uppdatering av företagets kundregister för att undvika att liknande fall inträffar i framtiden.

 

****

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

****

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

 

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande & Axel Tandberg, Sekreterare