Tvins

Uttalandedatum: 20130222
Diarienummer: 1196/12
Anmälare: En konsument
Motpart: Tvins
Frågeställning: Marknadsföring via SMS-meddelande till konsument som inte samtyckt till att ta emot meddelandet
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att TVINS inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom SMS-meddelandet skickades till konsument som samtyckt till kontakt

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgivit att TVINS skickat SMS-meddelanden till hans mobiltelefon i marknadsföringssyfte, trots att han inte i förväg samtyckt till detta. Det senaste meddelandet togs emot den 5 december 2012.

Företagets uppgifter

TVINS har uppgivit att mellan företaget och anmälaren råder ett kundförhållande då anmälaren tidigare köpt produkter från företaget. Marknadsföringen har således skett i enlighet med god marknadsföringssed.

Avseende möjligheten till avregistrering kan detta ske genom att sända ett SMS-meddelande till ett angivit nummer med texten ”STOP”. Avregistreringen är kostnadsfri. Detta förfarande stämmer överens med god marknadsföringssed.

DM-nämndens bedömning

Enligt marknadsföringslagen (MFL) är det inte tillåtet att skicka sms eller mms till mobil-telefonnummer utan att konsumenten först samtyckt till utskicket. Det finns dock undantag från huvudregeln i marknadsföringslagen. Marknadsföraren får kontakta en konsument om denne aktivt valt att ange sig mobiltelefonnummer för kundkontakt, eller om det föreligger ett etablerat kundförhållande mellan konsumenten och marknadsföraren eller med dennes uppdragsgivare. Konsumenten ska även ha informerats om att uppgifterna kan komma att användas i marknadsföringssyfte via mobiltelefon och fått möjlighet att avböja att uppgifterna används för detta ändamål.

TVINS har uppgivit att det förelåg ett etablerat kundförhållande då anmälaren tidigare handlat produkter av företaget. Med hänsyn till detta finner DM-nämnden att TVINS inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring genom att sända SMS-meddelande till anmälarens mobiltelefon

****

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

****

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande & Axel Tandberg, Sekreterare