Tele2 Sverige AB

Uttalandedatum: 20130320
Diarienummer: 1117/12
Anmälare: En konsument
Motpart: Tele2 Sverige AB
Frågeställning: Skyldighet att respektera konsuments begäran och tillhandahålla internt spärregister. Underlåtenhet att inkomma med yttrande
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att telefonsamtalet stred mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom telefonsamtalet ringdes till konsumentens mobiltelefonnummer utan att denne samtyckt till detta.
Tele2 Sverige AB har dessutom brutit mot god sed genom att inte ha hörsammat anmälarnas begäran att inte bli kontaktade igen.
DM-nämnden finner dessutom att Tele2 Sverige AB brutit mot god sed genom att inte inkomma med ett yttrande

Anmälarnas uppgifter

Anmälaren har uppgivit att Tele2 Sverige AB ringt upp hennes mobiltelefon i marknadsföringssyfte, trots att hon inte samtyckt till detta i förhand. Inte ens då anmälaren meddelat företaget att hon inte önskar att bli kontaktad igen har påringningarna upphört. Det senaste samtalet ringdes den 6 november 2012.

Företagets uppgifter

Tele2 Sverige AB har underlåtit att yttra sig i ärendet.

DM-nämndens bedömning

Marknadsföring via mobiltelefon till konsument

Swedish Direct Marketing Association (SWEDMA) och Sveriges Callcenter Förening (SCCF) har tagit fram etiska regler för telemarketing till konsument. Enligt dessa är telefonsamtal i marknadsföringssyfte till mobiltelefonabonnemang som huvudregel inte tillåtna. Det finns dock undantag från huvudregeln i de etiska reglerna. Marknadsföraren får kontakta en konsument om denne aktivt valt att ange sig mobiltelefonnummer för kundkontakt, eller om det föreligger ett etablerat kundförhållande mellan konsumenten och marknadsföraren eller med dennes uppdragsgivare. Konsumenten ska även ha informerats om att uppgifterna kan komma att användas i marknadsföringssyfte via mobiltelefon och fått möjlighet att avböja att uppgifterna används för detta ändamål. Enligt 5 § marknads-föringslagen ska all marknadsföring stämma överens med god marknadsföringssed.

Då Tele2 Sverige AB inte inkommit med något yttrande lägger DM-nämnden anmälarens uppgifter till grund för bedömningen och finner därmed att inget undantag från förbudet att ringa upp mobiltelefoner utan samtycke är för handen. Således finner DM-nämnden att Tele2 Sverige AB brutit mot god sed vid direktmarknadsföring genom att ringa samtalet.

Skyldighet att respektera konsuments begäran och tillhandahålla internt spärregister

Internationella handelskammarens Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver att marknadsföraren ska respektera konsumentens önskemål. Om det finns system som ger konsumenter möjlighet att visa att de inte vill ha direktreklam ska marknadsföraren respektera systemen. Enligt artikel 19 har konsumenten rätt att anmäla sig till spärregister och begära att personuppgifter om denne inte lämnas ut till tredje part för marknadsföringsändamål. Personuppgiftslagen föreskriver att personuppgifter inte får behandlas för direktmarknads-föringsändamål om den registrerade motsatt sig detta.

DM-nämnden har i flera ärenden uttalat att det åligger marknadsföraren att tillhandahålla ett internt spärregister för att förhindra samtal till kunder som begärt att inte bli kontaktade igen. Det interna spärregistret ska enligt DM-nämndens mening vara utformat så att en begäran från en konsument eller näringsidkare att slippa ytterligare direktreklamkontakt kan ske kostnads-fritt, när som helst och få snabb effekt, oavsett av om den registrerade själv tidigare begärt att få direktreklamförsändelser från företaget eller om personuppgifterna inhämtats från annan källa.

Det åligger därför Tele2 Sverige AB att effektivt tillhandahålla ett sådant spärregister. Eftersom kunden har blivit kontaktad vid ett flertal tillfällen trots begäran att slippa vidare kontakt, har sådant register antingen saknats eller inte tillämpats på ett tillfredställande sätt.

Då Tele2 Sverige AB inte inkommit med något yttrande lägger DM-nämnden anmälarens uppgifter till grund för bedömningen och finner därmed att företaget brutit mot god sed vid direktmarknadsföring eftersom man inte tillhandhållit en möjlighet att avsäga sig framtida kontakt.

Underlåtenhet inkomma med yttrande till branschens självreglerande organ

DM-nämnden noterar att det enligt Internationella handelskammarens ”Grundregler för reklam och marknadskommunikation” (artikel 8) åligger marknadsföraren att utan dröjsmål framlägga bevis inför de självreglerande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler. Tele2 Sverige AB har därför även i den delen brutit mot god sed vid direktmarknadsföring.

****

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

****

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande &  Axel Tandberg, Sekreterare