Key Code Security AB

Uttalandedatum: 20130222
Diarienummer: 1116/12, 1189/12, 1192/12
Anmälare: En konsument
Motpart: Key Code Security AB
Frågeställning: Skyldighet att respektera begäran och tillhandahålla internt spärregister
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att samtalen stred mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom Key Code Security AB fortsatt kontakta anmälarna via mobiltelefon trots att de uttryckligen begärt om att slippa få vidare kontakt

Anmälarnas uppgifter

Anmälarna har uppgivit att de kontaktats av Key Code Security AB i marknadsföringssyfte trots att de begärt att företaget ska avregistrera dem från framtida kontakt. Avspärrning av telefonnummer kan endast utföras av kundtjänsten. Anmälarna ombads ringa tillbaka till kundtjänsten för att begära att deras telefonnummer spärras från vidare marknadsföring. Samtalen ringdes under november och december månad 2012.

Företagets uppgifter

Key Code Security AB har uppgivit företagets säljare inte kan spärra av konsumentens telefonnummer som inte vill bli kontaktade i marknadsföringssyfte. Konsumenten måste kontakta kundtjänsten för att genomföra detta.

Key Code Security AB anser att detta förefarande inte strider mot god marknadsföringssed.

DM-nämndens bedömning

Enligt Artikel C14 i Internationella Handelskammarens (ICC) Regler för reklam och marknadskommunikation åligger det företag att tillförsäkra att man inte skickar direktreklam till konsument som undanbett sig utskick.

Vidare har Swedish Direct Marketing Association (Swedma) tillsammans med Data-inspektionen utarbetat ”Regler för användning av personuppgifter mm vid direktmarknadsföring för försäljnings-, insamlings-, medlemsvärvningsändamål och liknande” (Branschregler). Enligt punkt 6.4.2. i dessa regler ska om den registrerade motsatt sig att adressuppgifter används för direktmarknadsföring detta respekteras.

Internationella handelskammarens Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver bland annat att marknadsföring ska vara laglig, hederlig och vederhäftig samt att den inte får utformas på ett stötande sätt. Marknadsföringen ska utformas med vederbörlig känsla av socialt och yrkesmässigt ansvar. Den ska vidare vara förenlig med vad som inom näringslivet uppfattas som god affärssed. Ingen kommunikation får vara utformad så att allmänhetens förtroende för marknadsföringen skadas.

DM-nämnden har i flera ärenden uttalat att det åligger marknadsföraren att tillhandahålla ett internt spärregister för att förhindra marknadsföring till mottagare som begärt att inte bli kontaktade. Spärregistret ska enligt DM-nämndens mening vara utformat så att en begäran från en konsument eller näringsidkare att slippa ytterligare direktreklamkontakt kan ske kostnadsfritt, när som helst och få snabb effekt, oavsett av om den registrerade själv tidigare begärt att få direktreklamförsändelser från företaget eller om personuppgifterna inhämtats från någon annan källa.

Det åligger därför Key Code Security AB att effektivt tillhandahålla ett sådant spärregister. Ett dylikt spärregister ska gälla all kontakt via den kanal som har blivit spärrad.

En konsuments som inte vill bli kontaktad i marknadsföringssyfte bör kunna begära det i samband med att företaget kontaktar honom eller henne. Det kan inte anses vara tillfredställande att en konsument måste ta kontakt med kundtjänsten för detta ändamål. Ett sådant krav från företaget kan inte anses stämma överens med god marknadsföringssed.

DM-nämnden anser därmed att Key Code Security AB har handlat i strid med god direktmarknadsföringssed.

****

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

****

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande & Axel Tandberg, Sekreterare