Key Code Security AB

Uttalandedatum: 20130222
Diarienummer: 1185/12, 1186/12, 1187/12, 1188/12, 1191/12
Anmälare: En konsument
Motpart: Key Code Security AB
Frågeställning: Marknadsföring via mobiltelefon till konsument
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att telefonsamtalen stred mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom telefonsamtalen ringdes till konsumenternas mobiltelefonnummer utan att dessa samtyckt till detta

Anmälarnas uppgifter

Anmälarna har uppgivit att Key Code Security AB ringt upp deras mobiltelefon i marknadsföringssyfte, trots att de inte i förväg samtyckt till detta. Samtalen ringdes under december månad 2012.

Företagets uppgifter

Key Code Security AB har inte bestridit att företaget låtit ringa upp anmälarna på deras mobiltelefoner. Företaget har angivit att man har fått samtliga uppgifter från dess samarbetspartner, PAR AB. PAR AB har, enligt Key Code Security AB, samlat in anmälarnas mobiltelefonnummer genom att företaget i samband med olika tävlingar erhållit anmälarnas nummer och inhämtat deras tillstånd att bli kontaktade.

Key Code Security AB har plockat bort samtliga nummer och kommer inte att kontakta anmälarna igen.

DM-nämndens bedömning

Marknadsföring via mobiltelefon till konsument

Swedish Direct Marketing Association (SWEDMA) och Sveriges Callcenter Förening (SCCF) har tagit fram etiska regler för telemarketing till konsument. Enligt dessa är telefonsamtal i marknadsföringssyfte till mobiltelefonabonnemang som huvudregel inte tillåtna. Det finns dock undantag från huvudregeln i de etiska reglerna. Marknadsföraren får kontakta en konsument om denne aktivt valt att ange sig mobiltelefonnummer för kundkontakt, eller om det föreligger ett etablerat kundförhållande mellan konsumenten och marknadsföraren eller med dennes uppdragsgivare. Konsumenten ska även ha informerats om att uppgifterna kan komma att användas i marknadsföringssyfte via mobiltelefon och fått möjlighet att avböja att uppgifterna används för detta ändamål.

I marknadsföringslagen finns det inget explicit förbud mot marknadsföring via mobiltelefon till konsumenter. Enligt 5 § marknadsföringslagen ska emellertid all marknadsföring stämma överens med god marknadsföringssed. Regler som är framtagna genom branschöverenskommelser anses ge uttryck för sådan god sed, även om de inte, som 5 § marknadsföringslagen, är direkt tvingande. Genom en generellt utformad lagregel om ”god marknadsföringssed” ges möjlighet att låta branschen, i detta sammanhang direktmarknadsföringsbranschen, utforma regelverk som bättre anpassas till de behov som finns. En sådan självreglering är ofta fördelaktig för företagen i en bransch som genom att slippa detaljerad och stelbent lagstiftning får en större handlingsfrihet. Emellertid finns det flera exempel på hur lagstiftaren varit tvungen att gå in med tvingande lagstiftning för att självreglering på ett visst område inte fungerat tillfredsställande, ibland beroende på att mindre seriösa företag inte ansett sig bundna av branschregler.

Även om vissa företeelser inte uttryckligen förbjuds i marknadsföringslagen, såsom marknadsföring till mobiltelefon, anses innehållet i branschöverenskommelser vara uttryck för god marknadsföringssed, något som också Marknadsdomstolen i åtskilliga fall slagit fast. I förevarande fall visar sig detta genom att det i branschen är ovanligt med företag som motsätter sig förbudet att ringa privata mobiltelefoner i marknadsföringssyfte (branschpraxis).

Anledningarna till att detta förbud finns i de etiska branschreglerna är att

• det inte finns någon möjlighet att tacka nej i förväg motsvarande NIX-Telefon,

• privatpersoner inte ska behöva betala för att ta emot ett reklamsamtal, något som de till ofta hög kostnad tvingas göra om de befinner sig utomlands. Det åligger det uppringande företaget att tillse att sådana kostnader inte påförs privatperson, något som tyvärr inte är möjligt idag, samt

• lagstiftaren inte ska tvingas detaljreglera på detta område.

Key Code Security AB har uppgivit att man anser att ett samtycke föreligger från anmälarna. Företagets samarbetspartner PAR AB har samlat in anmälarnas mobiltelefonnummer genom att i samband med olika tävlingar erhålla anmälarnas mobiltelefonnummer och inhämta deras tillstånd att bli kontaktade.

DM-nämnden anser att för att ett givit samtycke ska vara giltigt måste marknadsföraren kunna visa exakt var samtycket införskaffades. Då Key Code Security AB inte visat hur och var samtycket införskaffades finner DM-nämnden att företaget inte med säkerhet kunnat säkerställa att samtycke finns.

I ljuset av detta konstaterar DM-nämnden att det är visat att samtalen skett i strid mot god marknadsföringssed.

****

Med detta uttalande är ärendena avslutade.

****

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande & Axel Tandberg, Sekreterare