JMA Media Group

Uttalandedatum: 20130416
Diarienummer: 1134/12
Anmälare: En konsument
Motpart: JMA Media Group
Frågeställning: Marknadsföring via mobiltelefon till konsument. Förekomst av s k tysta samtal. Underlåtenhet att inkomma med begärt yttrande
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att telefonsamtalen stred mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom telefonsamtalen ringdes till konsumentens mobiltelefonnummer utan att denne samtyckt till detta.
DM-nämnden finner vidare att JMA Media Group handlat i strid mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom företaget ringt upp anmälaren utan att koppla telefonsamtalet till en agent.DM-nämnden finner slutligen att JMA Media Group brutit mot god sed genom att inte inkomma med ett yttrande.

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgivit att JMA Media Group ringt upp hans mobiltelefon i marknadsföringssyfte, trots att han inte i förväg samtyckt till detta. Dessutom uppger anmälaren att det förekommit s.k. tysta samtal, eftersom han inte kopplats vidare till en agent när han svarat. Det senaste samtalet ringdes den 1 november 2012.

Företagets uppgifter

JMA Media Group har underlåtit att yttra sig i ärendet.

DM-nämndens bedömning

Marknadsföring via mobiltelefon till konsument

Swedish Direct Marketing Association (SWEDMA) och Sveriges Callcenter Förening (SCCF) har tagit fram etiska regler för telemarketing till konsument. Enligt dessa är telefonsamtal i marknadsföringssyfte till mobiltelefonabonnemang som huvudregel inte tillåtna. Det finns dock undantag från huvudregeln i de etiska reglerna. Marknadsföraren får kontakta en konsument om denne aktivt valt att ange sig mobiltelefonnummer för kundkontakt, eller om det föreligger ett etablerat kundförhållande mellan konsumenten och marknadsföraren eller med dennes uppdragsgivare. Konsumenten ska även ha informerats om att uppgifterna kan komma att användas i marknadsföringssyfte via mobiltelefon och fått möjlighet att avböja att uppgifterna används för detta ändamål. Enligt 5 § marknadsföringslagen ska all marknadsföring stämma överens med god marknadsföringssed.

Då JMA Media Group inte inkommit med något yttrande lägger DM-nämnden anmälarens uppgifter till grund för bedömningen och finner därmed att inget undantag från förbudet att ringa upp mobiltelefoner utan samtycke är för handen. Således finner DM-nämnden att JMA Media Group brutit mot god sed vid direktmarknadsföring genom att ringa samtalet.

S.k. tysta samtal

Enligt 19 § marknadsföringslagen får näringsidkare vid marknadsföring till fysisk person använda uppringningsautomater eller andra liknande automatiska system för individuell kommunikation som inte betjänas av någon enskild, endast om den fysiska personen samtyckt till detta på förhand.

Branschorganisationerna Swedma och Sveriges CallCenter Förening har gemensamt antagit branschetiska regler för marknadsföring per telefon till konsument. Enligt reglerna ska s.k. tysta samtal i princip undvikas vid telemarketing. Med tysta samtal avses samtal som rings automatiskt utan att någon person är omedelbart tillgänglig på den uppringande sidan. Om tysta samtal uppkommer ska marknadsföraren säkerställa att inte ytterligare tysta samtal rings till samma telefonnummer. DM-nämnden anser att reglerna är ett uttryck för god sed vid all marknadsföring per telefon till konsumenter.

Det är DM-nämndens inställning att inte ställa företag som utfört ett tyst samtal till ansvar så länge de har visat att de gjort vad de kunnat för att säkerställa att fler inte utförs. Det kan till exempel röra sig om att automatiskt ta bort telefonnumret som det tysta samtalet ringts till, följt av en manuell åtgärd såsom att en agent ringer och förklarar vad som har skett.

DM-nämnden finner mot bakgrund av det ovanstående att JMA Media Group ringt upp anmälaren utan att koppla telefonsamtalet till en agent, och därigenom brutit mot god sed vid direktmarknadsföring.

Då JMA Media Group inte inkommit med något yttrande lägger DM-nämnden anmälarens uppgifter till grund för bedömningen och finner därmed att företaget brutit mot god sed vid direktmarknadsföring eftersom man uppringt anmälaren utan att koppla vidare till en agent.

Underlåtenhet inkomma med yttrande till branschens självreglerande organ

DM-nämnden noterar att det enligt Internationella handelskammarens ”Grundregler för reklam och marknadskommunikation” (artikel 8) åligger marknadsföraren att utan dröjsmål framlägga bevis inför de självreglerande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler. JMA Media Group har därför även i den delen brutit mot god sed vid direktmarknadsföring.

****

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

****

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande &  Axel Tandberg, Sekreterare