Ipsos Observer Sweden AB

Uttalandedatum: 20130314
Diarienummer: 1193/12
Anmälare: En konsument
Motpart: Ipsos Observer Sweden AB
Frågeställning: Förekomst av s k tysta samtal
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Ipsos Observer Sweden AB inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom Ipsos Observer Sweden AB anses ha gjort tillräckligt för att förhindra att ytterligare s.k. tysta telefonsamtal inte rings

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgivit att han har blivit uppringd av Ipsos Observer Sweden AB i marknadsföringssyfte, och att det har förekommit s.k. ”tysta samtal” eftersom han inte har kopplats till en agent när han har svarat. Det senaste samtalet ringdes den 3 december 2012.

Företagets uppgifter

Ipsos Observer Sweden AB har uppgivit att man låtit ringa upp anmälaren två gånger, en gång vid det angivna datumet och en gång den 13 december 2012. Vid det första samtalet fick man inget svar utan kopplade ner samtalet efter fem signaler. När man sedan ringde till anmälaren den 13 december fick man kontakt med honom och han avböjde att delta i en undersökning. Företaget anser att man därmed har handlat i enlighet med god sed.

DM-nämndens bedömning

Förekomst av s.k. tysta samtal

Enligt 19 § marknadsföringslagen får näringsidkare vid marknadsföring till fysisk person använda uppringningsautomater eller andra liknande automatiska system för individuell kommunikation som inte betjänas av någon enskild, endast om den fysiska personen samtyckt till detta på förhand.

Branschorganisationerna SWEDMA och Sveriges CallCenter Förening har gemensamt antagit branschetiska regler för marknadsföring per telefon till konsument. Enligt reglerna ska s.k. tysta samtal i princip undvikas vid telemarketing. Med tysta samtal avses samtal som rings automatiskt utan att någon person är omedelbart tillgänglig på den uppringande sidan. Om tysta samtal uppkommer ska marknadsföraren säkerställa att inte ytterligare tysta samtal rings till samma telefonnummer. DM-nämnden anser att reglerna är ett uttryck för god sed vid all marknadsföring per telefon till konsumenter.

Det är DM-nämndens inställning att inte ställa företag som utfört ett tyst samtal till ansvar så länge de har visat att de gjort vad de kunnat för att säkerställa att fler inte utförs. Det kan till exempel röra sig om att automatiskt ta bort telefonnumret som det tysta samtalet ringts till, följt av en manuell åtgärd såsom att en agent ringer och förklarar vad som har skett.

Ipsos Observer Sweden AB har uppgivit att man följt de rutiner som nämnden förespråkar. Med beaktande av dessa omständigheter anser DM-nämnden att Ipsos Observer Sweden AB handlat i enlighet med god sed vid direktmarknadsföring.

****

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

****

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande & Axel Tandberg, Sekreterare