Fortum

Uttalandedatum: 20130218
Diarienummer: 944/12
Anmälare: En konsument
Motpart: Fortum
Frågeställning: Marknadsföring via mobiltelefon till konsument
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Fortum inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom konsumenten givit sitt medgivande till att bli uppringd på sin mobiltelefon

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgivit att Fortum ringt upp hennes mobiltelefonnummer i marknadsföringssyfte, trots att hon inte i förväg samtyckt till detta. Samtalet ringdes den 30 oktober 2012.

Företagets uppgifter

Fortum har medgivit att man har låtit kontakta anmälaren på dennes mobiltelefon. Företaget hävdar dock att anmälaren givit sitt samtycke för kontakt när hon den 19 januari 2012 kl. 17:38 deltog i kampanjen ”Mr Deal”. I kampanjen godkände hon att Fortum fick kontakta henne via mobiltelefon. Företaget anser att man inte brutit mot god sed vid direkt marknadsföring eftersom ett samtycke föreligger.

DM-nämndens bedömning

Swedish Direct Marketing Association (SWEDMA) och Sveriges Callcenter Förening (SCCF) har tagit fram etiska regler för telemarketing till konsument. Enligt dessa är telefonsamtal i marknadsföringssyfte till mobiltelefonabonnemang som huvudregel inte tillåtna. Det finns dock undantag från huvudregeln i de etiska reglerna. Marknadsföraren får kontakta en konsument om denne aktivt valt att ange sig mobiltelefonnummer för kundkontakt, eller om det föreligger ett etablerat kundförhållande mellan konsumenten och marknadsföraren eller med dennes uppdragsgivare. Konsumenten ska även ha informerats om att uppgifterna kan komma att användas i marknadsföringssyfte via mobiltelefon och fått möjlighet att avböja att uppgifterna används för detta ändamål. Enligt 5 § marknads-föringslagen ska all marknadsföring stämma överens med god marknadsföringssed.

Anledningarna till förbudet att kontakta privatpersoner på deras mobiltelefon är att

• det inte finns någon möjlighet att tack nej i förväg motsvarande NIX-Telefon,

• privatpersoner ska inte behöva betala för att ta emot ett reklamsamtal, något som de till ofta hög kostnad tvingas göra om de befinner sig utomlands. Det åligger det uppringande företaget att tillse att sådana kostnader inte påförs privatperson, något som tyvärr inte är möjligt idag, samt

• lagstiftaren inte ska tvingas detaljreglera på detta område.

Fortum har uppgivit att det förelåg ett aktivt samtycke eftersom anmälaren hade godkänt användarvillkoren för kampanjen ”Mr Deal” den 19 januari 2012. DM-nämnden har tagit del av kampanjen och dess villkor. Med hänsyn till detta finner DM-nämnden att Fortum inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring genom att ringa upp anmälaren på hennes mobiltelefon.

****

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

****

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande & Axel Tandberg, Sekreterare