Fortum

Uttalandedatum: 20130218
Diarienummer: 942/12
Anmälare: En konsument
Motpart: Fortum
Frågeställning: Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Fortum inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom undantaget i reglerna för NIX-Telefon rörande uttryckligt samtycke var tillämpligt.

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Fortum i marknadsföringssyfte, trots att han visat att han inte vill ha sådana samtal genom att anmäla sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Samtalet ringdes den 25 oktober 2012.

Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon

Nämnden har från Föreningen NIX-Telefon inhämtat att anmälarens telefonnummer infördes i spärregistret den 18 maj 2000.

Företagets uppgifter

Fortum har bekräftat att företaget låtit ringa upp anmälaren. Företaget hävdar dock att anmälaren givit sitt samtycke för kontakt när han den 7 augusti 2012 kl 21:46 deltog i kampanjen ”Fortumsommar”. I kampanjen godkände han att Fortum fick kontakta honom via mobiltelefon. Företaget anser att man inte brutit mot god sed vid direkt marknadsföring eftersom ett samtycke föreligger.

DM-nämndens bedömning

19-21 §§ marknadsföringslagen innehåller bestämmelser om obeställd reklam. Av dessa följer att en näringsidkare inte får rikta marknadsföringserbjudanden per telefon till fysiska personer som tydligt motsatt sig sådana samtal. Personer som anmält sina telefonnummer till spärr-registret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknadsförings-erbjudanden per telefon.

Enligt reglerna för NIX-Telefon, vilka fastställts i en överenskommelse med Konsumentverket, är det – som huvudregel – inte förenligt med god marknadsföringssed att i försäljnings-, marknadsförings- eller insamlingssyfte ringa till konsumenter vars telefonnummer är införda i spärregistret NIX-Telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det inte anses strida mot god sed att i ovan nämnda syften kontakta konsumenter vars telefonnummer finns i spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads-föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster eller när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad. Ett kund-förhållande ska anses bestå även en tid efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts, normalt minst sex månader därefter men inte mer än ett år.

Fortum har uppgivit att det förelåg ett aktivt samtycke eftersom anmälaren hade godkänt användarvillkoren för kampanjen ”Fortumsommar” den 7 augusti 2012. DM-nämnden har tagit del av kampanjen och dess villkor. Under dessa förhållanden finner DM-nämnden att det åberopade undantaget rörande samtycke var tillämpligt för det påtalade samtalet.

****

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

****

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande & Axel Tandberg, Sekreterare