Bredbandsbolaget

Uttalandedatum: 20130222
Diarienummer: 1201/12
Anmälare: En konsument
Motpart: Bredbandsbolaget
Frågeställning: Skyldighet att respektera begäran och tillhandahålla internt spärregister
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att samtalet inte stred mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom det inte är visat att anmälaren uttryckligen begärt att undslippa vidare kontakt

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Bredbandsbolaget i marknadsföringssyfte trots att han anmält till företaget att man inte ska ringa till honom.

Företagets uppgifter

Bredbandsbolaget har uppgivit att företaget har ett kundförhållande med anmälaren vilket ger företaget rätt att kontakta anmälaren på dennes telefonnummer. Bredbandsbolaget har vidare uppgett att man har rutiner på plats för att spärra kunder som kontaktat företaget och avböjt vidare telefonkontakt. I detta fall kan företaget inte hitta någon notering om något sådant önskemål från anmälaren.

DM-nämndens bedömning

Enligt Artikel C14 i Internationella Handelskammarens (ICC) Regler för reklam och marknadskommunikation åligger det företag att tillförsäkra att man inte skickar direktreklam till konsument som undanbett sig utskick.

Vidare har Swedish Direct Marketing Association (SWEDMA) tillsammans med Data-inspektionen utarbetat ”Regler för användning av personuppgifter mm vid direktmarknadsföring för försäljnings-, insamlings-, medlemsvärvningsändamål och liknande” (Branschregler). Enligt punkt 6.4.2. i dessa regler ska om den registrerade motsatt sig att adressuppgifter används för direktmarknadsföring detta respekteras.

Internationella handelskammarens Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver bland annat att marknadsföring ska vara laglig, hederlig och vederhäftig samt att den inte får utformas på ett stötande sätt. Marknadsföringen ska utformas med vederbörlig känsla av socialt och yrkesmässigt ansvar. Den ska vidare vara förenlig med vad som inom näringslivet uppfattas som god affärssed. Ingen kommunikation får vara utformad så att allmänhetens förtroende för marknadsföringen skadas.

DM-nämnden har i flera ärenden uttalat att det åligger marknadsföraren att tillhandahålla ett internt spärregister för att förhindra marknadsföring till mottagare som begärt att inte bli kontaktade. Spärregistret ska enligt DM-nämndens mening vara utformat så att en begäran från en konsument eller näringsidkare att slippa ytterligare direktreklamkontakt kan ske kostnads-fritt, när som helst och få snabb effekt, oavsett av om den registrerade själv tidigare begärt att få direktreklamförsändelser från företaget eller om personuppgifterna inhämtats från någon annan källa.

I det här fallet har Bredbandsbolaget gjort gällande att anmälaren inte uttryckligen begärt att inte bli kontaktad igen. DM-nämnden anser därmed inte att företaget kan anses ha brutit mot god sed vid direktmarknadsföring.

****

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

****

 

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande & Axel Tandberg, Sekreterare