Delphi Kapital AB/CM Partner AB

Uttalandedatum: 20121220
Diarienummer: 242/12
Anmälare: En konsument
Motpart: Delphi Kapital AB/CM Partner AB
Frågeställning: Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Delphi Kapital AB brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom undantaget i reglerna för NIX-Telefon rörande användningen av en kontrollerad ringlista inom tre månader inte var tillämpligt.
DM-nämnden finner däremot när det gäller uppringningen av spärrat telefonnummer att Delphi Kapital AB och CMPARTNER AB inte kan anses ha brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom det inte gått att klart utreda vem som ska hållas ansvarig

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Delphi Kapital AB i marknadsföringssyfte, trots att han visat att han inte vill ha sådana samtal genom att anmäla sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Samtalet ringdes den 22 mars 2012.

Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon

Nämnden har från Föreningen NIX-Telefon inhämtat att anmälarens telefonnummer infördes i spärregistret den 28 maj 2003.

Företagets uppgifter

Delphi Kapital AB har bekräftat att företaget låtit ringa upp anmälaren. Uppringningen skedde i en kampanj på en lista som man hade fått levererad av sin underleverantör CMPARTNER AB. Anmälaren borde därför inte varit med på listan till att börja med. Delphi Kapital AB anser därmed att ansvaret inte ska ligga på företaget utan att det borde ligga hos CMPARTNER AB som har levererat en felaktig lista.

CMPARTNER AB har i sina svar hävdat att man endast är en återförsäljare av personuppgifter till privatpersoner, då den enda databasen som företaget äger är en renodlad företagsdatabas. Listan man sålde till Delphi Kapital AB hade man köpt av och borde ha levererats av Eniro AB. Efter en grundlig genomgång med Eniro AB har man från CMPARTNER AB kommit fram till att listan med anmälarens nummer inte kan ha levererats från Eniro eller CMPARTNER AB. Man gör gällande att den lista som Delphi Kapital AB har använt var en gammal lista som Delphi Kapital AB haft sedan länge och inte borde använt.

Delphi Kapital AB har i sitt slutgiltiga svar kunnat visa att man köpte listan av CMPARTNER AB den 26 september 2011 och att anmälarens uppgifter finns med i den listan.

DM-nämndens bedömning

Samtal till person vars nummer är infört i spärregistret NIX-Telefon

I detta ärende har nämnden valt att dela upp anmälan i två delar: dels tiden för användandet av en utköpt ringlista, dels ansvaret för att telefonnummer som är införda i spärregistret inte lämnas ut/används.

Användandet av en utköpt ringlista

19-21 §§ marknadsföringslagen innehåller bestämmelser om obeställd reklam. Av dessa följer att en näringsidkare inte får rikta marknadsföringserbjudanden per telefon till fysiska personer som tydligt motsatt sig sådana samtal. Personer som anmält sina telefonnummer till spärr-registret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknadsförings-erbjudanden per telefon.

Enligt reglerna för NIX-Telefon, vilka fastställts i en överenskommelse med Konsumentverket, är det – som huvudregel – inte förenligt med god marknadsföringssed att i försäljnings-, marknadsförings- eller insamlingssyfte ringa till konsumenter vars telefonnummer är införda i spärregistret NIX-Telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det inte anses strida mot god sed att i ovan nämnda syften kontakta konsumenter vars telefonnummer finns i spärregistret. Ett sådant undantag kan föreligga om en konsument blir uppringd av ett företag som ringer inom tre månader efter det att numret matchades mot NIX-Telefon och numret då inte fanns däri. Tiden räknas från datumet för den version av NIX-Telefon mot vilken matchningen skedde. 

Delphi Kapital AB har uppgivit att företaget ringde upp anmälaren på en lista som företaget fick från sin leverantör den 26 september 2011. Då samtalet genomfördes först den 22 mars 2012 har företaget använt sig av en ringlista som det hade gått längre än tre månader sedan den lämnades ut och, i teorin, kontrollerades mot spärregister NIX-Telefon. DM-nämnden finner att samtalet i denna del genomfördes i strid mot god sed vid direktmarknadsföring.

Ansvaret för att telefonnummer som är införda i spärregistret inte lämnas ut/används

Enligt Internationella handelskammarens ”Grundregler för reklam och marknads-kommunikation” (artikel 23), är annonsören den som har det övergripande ansvaret för den marknadskommunikation som sker i företagets namn.

I detta fall borde därmed ansvaret falla på Delphi Kapital AB. Men företaget har visat på att man har köpt en lista som man trodde var kontrollerad gentemot spärregistret NIX-Telefon från sin underleverantör CMPARTNER AB. CMPARTNER AB å sin sida hävdar att man inte har levererat numret till Delphi Kapital AB och man har gjort en grundlig genomgång tillsammans med sin underleverantör Eniro AB.

DM-nämnden har kommit fram till att ord står mot ord, och väljer därför att i detta fall fria alla inblandade parter från ansvar. Då det är oerhört viktigt att något liknande inte inträffar i framtiden, riktar nämnden en skarp uppmaning till CMPARTNER AB att se över sina rutiner vad det gäller distribution samt angivandet av adresskälla på de listor man förmedlar till sina kunder.

                                                                    ****

 Med detta uttalande är ärendet avslutat.

                                                                    ****

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande Per Eklund samt ledamöterna Jan Fager och Claes Fredrik Lund.

 Etiska nämnden för direktmarknadsföring