ConnectingSweden AB

Uttalandedatum: 20130117
Diarienummer: 1135/12
Anmälare: En konsument
Motpart: ConnectingSweden AB
Frågeställning: Förekomst av s k tysta samtal. Samtal till kund som undanbett sig kontakt
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att ConnectingSweden AB inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom ConnectingSweden AB anses ha gjort tillräckligt för att förhindra att ytterligare s.k. tysta telefonsamtal inte rings.

DM-nämnden finner dock att samtalen stred mot god sed vid direktmarknadsföring eftersom ConnectingSweden AB återkontaktat anmälaren vid flera tillfällen trots uttrycklig begäran om att undslippa vidare kontakt.

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgivit att han har blivit uppringd av ConnectingSweden AB i marknadsföringssyfte, och att det har förekommit s.k. ”tysta samtal” eftersom han inte har kopplats till en agent när han har svarat. Anmälaren gör även gällande att han kontaktats av företaget trots att han uttryckligen undanbett sig samtal. Det senaste samtalet ringdes den 12 november 2012.

Företagets uppgifter

ConnectingSweden AB har uppgivit att man låtit ringa upp anmälaren två gånger, dock inte vid det angivna datumet utan den 20 november 2012. Vid det första samtalet fanns ingen agent som kunde ta samtalet, vilket gjorde att man från företagets sida lät en agent ringa upp anmälaren manuellt inom fem minuter från det första samtalsförsöket.

DM-nämndens bedömning

Förekomst av s.k. tysta samtal

Enligt 19 § marknadsföringslagen får näringsidkare vid marknadsföring till fysisk person använda uppringningsautomater eller andra liknande automatiska system för individuell kommunikation som inte betjänas av någon enskild, endast om den fysiska personen samtyckt till detta på förhand.

Branschorganisationerna SWEDMA och Sveriges CallCenter Förening har gemensamt antagit branschetiska regler för marknadsföring per telefon till konsument. Enligt reglerna ska s.k. tysta samtal i princip undvikas vid telemarketing. Med tysta samtal avses samtal som rings automatiskt utan att någon person är omedelbart tillgänglig på den uppringande sidan. Om tysta samtal uppkommer ska marknadsföraren säkerställa att inte ytterligare tysta samtal rings till samma telefonnummer. DM-nämnden anser att reglerna är ett uttryck för god sed vid all marknadsföring per telefon till konsumenter.

Det är DM-nämndens inställning att inte ställa företag som utfört ett tyst samtal till ansvar så länge de har visat att de gjort vad de kunnat för att säkerställa att fler inte utförs. Det kan till exempel röra sig om att automatiskt ta bort telefonnumret som det tysta samtalet ringts till, följt av en manuell åtgärd såsom att en agent ringer och förklarar vad som har skett.

ConnectingSweden AB har uppgivit att man följt de rutiner som nämnden förespråkar. Med beaktande av dessa omständigheter anser DM-nämnden att ConnectingSweden AB handlat i enlighet med god sed vid direktmarknadsföring.

Skyldighet att upprätthålla en intern spärregister

Enligt Artikel C14 i Internationella Handelskammarens (ICC) Regler för reklam och marknadskommunikation åligger det företag att tillförsäkra att inte riktar direktreklam till konsument som undanbett sig detta.

Vidare har Swedish Direct Marketing Association (Swedma) tillsammans med Data-inspektionen utarbetat ”Regler för användning av personuppgifter mm vid direktmarknadsföring för försäljnings-, insamlings-, medlemsvärvningsändamål och liknande” (Branschregler). Enligt punkt 6.4.2. i dessa regler ska om den registrerade motsatt sig att adressuppgifter används för direktmarknadsföring detta respekteras.

Internationella handelskammarens Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver bland annat att marknadsföring ska vara laglig, hederlig och vederhäftig samt att den inte får utformas på ett stötande sätt. Marknadsföringen ska utformas med vederbörlig känsla av socialt och yrkesmässigt ansvar. Den ska vidare vara förenlig med vad som inom näringslivet uppfattas som god affärssed. Ingen kommunikation får vara utformad så att allmänhetens förtroende för marknadsföringen skadas.

DM-nämnden har i flera ärenden uttalat att det åligger marknadsföraren att tillhandahålla ett internt spärregister för att förhindra marknadsföring till mottagare som begärt att inte bli kontaktade. Spärregistret ska enligt DM-nämndens mening vara utformat så att en begäran från en konsument eller näringsidkare att slippa ytterligare direktreklamkontakt kan ske kostnads-fritt, när som helst och få snabb effekt, oavsett av om den registrerade själv tidigare begärt att få direktreklamförsändelser från företaget eller om personuppgifterna inhämtats från någon annan källa.

Det åligger därför ConnectingSweden AB att effektivt tillhandahålla ett sådant spärregister. ConnectingSweden AB har underlåtit att yttra sig i ärendet trots påminnelse från DM-nämnden. DM-nämnden lägger därför anmälarens uppgifter till grund för bedömningen och finner således att ConnectingSweden AB brutit mot god sed vid direktmarknadsföring genom att inte respektera en konsuments begäran att inte bli återkontaktad.

****

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

****

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

 

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, ordförande & Axel Tandberg, sekreterare