Swedbank Fastighetsbyrå

Uttalandedatum: 20120821
Diarienummer: 408/12
Anmälare: En konsument
Motpart: Swedbank Fastighetsbyrå, Stockholm
Frågeställning: Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon.
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Swedbank Fastighetsbyrå brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom konsumentens telefonnummer var infört i spärregistret för NIX-Telefon och inget undantag från reglerna för NIX-Telefon är tillämpligt.

DM-nämnden noterar emellertid med tillfredsställelse att Swedbank Fastighetsbyrå vidtagit åtgärder för att förhindra att misstaget upprepas.

Anmälarens uppgifter: Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Swedbank Fastighetsbyrå i marknadsföringssyfte, trots att han har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Samtalet ringdes den 23 maj 2012.

Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon: Nämnden har från Föreningen NIX-Telefon inhämtat att anmälarens telefonnummer infördes i spärregistret den 19 mars 2003.

Företagets uppgifter: Swedbank Fastighetsbyrå har medgivit att företaget har genomfört samtalet på det sätt som anmälaren beskriver. Företaget har numera ändrat rutinerna för att undvika att det inträffade sker igen. Swedbank Fastighetsbyrå ber anmälaren om ursäkt för samtalet.

DM-nämndens bedömning: 19–21 §§ marknadsföringslagen innehåller bestämmelser om obeställd reklam. Av dessa följer att en näringsidkare inte får rikta marknadsföringserbjudanden per telefon till fysiska personer som tydligt motsatt sig sådana samtal. Personer som anmält sina telefonnummer till spärr-registret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads-föringserbjudanden per telefon.

Enligt reglerna för NIX-Telefon, vilka fastställts i en överenskommelse med Konsumentverket, är det – som huvudregel – inte förenligt med god marknadsföringssed att i försäljnings-, marknadsförings- eller insamlingssyfte ringa till konsumenter vars telefonnummer är införda i spärregistret NIX-Telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det inte anses strida mot god sed att i ovan nämnda syften kontakta konsumenter vars telefonnummer finns i spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads-föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster eller när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad. Ett kund-förhållande ska anses bestå även en tid efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts, normalt minst sex månader därefter men inte mer än ett år.

Swedbank Fastighetsbyrå har medgivit att samtalet skett såsom anmälaren gjort gällande. Under dessa omständigheter finner DM-nämnden att inget av undantagen i reglerna för NIX-Telefon är tillämpligt och att samtalet följaktligen skett i strid mot god sed vid direktmarknadsföring.

****

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

****

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, ordförande & Axel Tandberg, sekreterare