Connecting Sweden

Uttalandedatum: 20120821
Diarienummer: 407/12
Anmälare: En konsument
Motpart: Connecting Sweden
Frågeställning: Förekomst av s.k. tysta samtal
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Connecting Sweden inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom företaget kunnat visa på att man inte genomfört något telefonsamtal till anmälarens nummer.

Anmälarens uppgifter: Anmälaren har uppgivit att han har blivit uppringd av Connecting Sweden i marknadsföringssyfte, och att det har förekommit s.k. ”tysta samtal” eftersom han inte har kopplats till en agent när han har svarat. Det senaste samtalet ringdes den 23 maj 2012.

Företagets uppgifter: Connecting Sweden har kontrollerat aktuella telefonlistor utan att kunna finna att anmälaren blivit uppringd för dess räkning.

DM-nämndens bedömning: 

Förekomst av s.k. tysta samtal

Enligt 19 § marknadsföringslagen får näringsidkare vid marknadsföring till fysisk person använda uppringningsautomater eller andra liknande automatiska system för individuell kommunikation som inte betjänas av någon enskild, endast om den fysiska personen samtyckt till detta på förhand.

Branschorganisationerna SWEDMA och Sveriges CallCenter Förening har gemensamt antagit branschetiska regler för marknadsföring per telefon till konsument. Enligt reglerna ska s.k. tysta samtal i princip undvikas vid telemarketing. Med tysta samtal avses samtal som rings automatiskt utan att någon person är omedelbart tillgänglig på den uppringande sidan. Om tysta samtal uppkommer ska marknadsföraren säkerställa att inte ytterligare tysta samtal rings till samma telefonnummer. DM-nämnden anser att reglerna är ett uttryck för god sed vid all marknadsföring per telefon till konsumenter.

Det är DM-nämndens inställning att inte ställa företag som utfört ett tyst samtal till ansvar så länge de har visat att de gjort vad de kunnat för att säkerställa att fler inte utförs. Det kan till exempel röra sig om att automatiskt ta bort telefonnumret som det tysta samtalet ringts till, följt av en manuell åtgärd såsom att en agent ringer och förklarar vad som har skett.

Connecting Sweden har uppgivit att man efter kontroll hade kunnat se om ett telefonnummer uppringts av någon av dess agenter. Vid denna kontroll framkom det att anmälarens nummer inte har blivit uppringd på uppdrag av företaget. DM-nämnden har tagit del av listorna och där själva kunnat konstatera att numret inte har ringts upp av företaget. Därmed kan Connecting Sweden inte anses vara ansvarigt för det aktuella samtalet.

****

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

****

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterar.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, ordförande & Axel Tandberg, sekreterare