Mr Green Casino

Uttalandedatum: 20121018
Diarienummer: 010/12
Anmälare: En konsument
Motpart: Mr Green Casino
Frågeställning: Marknadsföring via sms-meddelande till konsument som inte samtyckt till att ta emot meddelandet
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Mr Green Casino inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom sms-meddelandet skickades till konsument som samtyckt till kontakt.

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgivit att Mr Green Casino skickat sms-meddelanden till hans mobiltelefon i marknadsföringssyfte, trots att han inte i förväg samtyckt till detta. Det senaste meddelandet togs emot den 4 januari 2012.

Företagets uppgifter

Mr Green Casino har uppgivit att anmälarens mobiltelefonnummer registrerats av en av företagets kunder som sitt och har därför trott att man har kommunicerat med kund. Därmed anser Mr Green Casino att det föreligger ett kundförhållande gentemot anmälaren och att man således inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring vad det gäller sms-utskicken. Mr Green Casino vill också påminna om att det i varje sms-utskick finns en väl fungerande funktion för att tacka nej till framtida utskick.

DM-nämndens bedömning

Enligt marknadsföringslagen (MFL) är det inte tillåtet att skicka sms eller mms till mobil-telefonnummer utan att konsumenten först samtyckt till utskicket. Det finns dock undantag från huvudregeln i marknadsföringslagen. Marknadsföraren får kontakta en konsument om denne aktivt valt att ange sig mobiltelefonnummer för kundkontakt, eller om det föreligger ett etablerat kundförhållande mellan konsumenten och marknadsföraren eller med dennes uppdragsgivare. Konsumenten ska även ha informerats om att uppgifterna kan komma att användas i marknadsföringssyfte via mobiltelefon och fått möjlighet att avböja att uppgifterna används för detta ändamål.

Mr Green Casino har uppgivit att det förelåg ett etablerat kundförhållande då anmälarens nummer hade angivits till Mr Green Casinos. Med hänsyn till detta finner DM-nämnden att Mr Green Casino inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring genom att sända sms:et till hans mobiltelefon

****

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

****

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Axel Tandberg, Sekreterare