DartzGraphics

Uttalandedatum: 20121018
Diarienummer: 022/12
Anmälare: Ett företag
Motpart: DartzGraphics
Frågeställning: Marknadsföring via e-post till näringsidkare
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att samtalet inte stred mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom reglerna för de etiska reglerna för telemarketing till konsument inte är tillämpliga då samtalet genomfördes till personen i dennes roll som näringsidkare.
DM-nämnden finner däremot att DartzGraphics brutit mot god sed vid direktmarknadsföring genom att inte ange adresskälla i e-postmeddelandet. DM-nämnden noterar emellertid med tillfredsställelse att DartzGraphics vidtagit åtgärder för att förhindra att misstaget upprepas.

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgivit att han i marknadsföringssyfte tagit emot e-post av DartzGraphics, trots att han inte har lämnat sitt samtycke till detta. Vidare påpekar anmälaren att det inte finns någon adresskälla angiven i det utskickade e-postmeddelandet. Anmälaren tog emot e-posten den 11 januari 2012.

Företagets uppgifter

DartzGraphics har bekräftat att företaget låtit sända e-post till anmälaren, dock sändes e-posten till anmälaren i dennes egenskap av näringsidkare. Företaget påpekar att man arbetar med att producera bl.a. vepor som används i samband med skolavslutningar, därmed så tillskrev DartzGraphics anmälaren i egenskap av lärare.

DartzGraphics säger sig använda sig av MailCom som dels leverantör av adresser, dels som e-postverktyg. Företaget beklagar att man inte angav MailCom som adresskälla i utskicket, men kommer att göra så hädanefter.

DM-nämndens bedömning

Marknadsföring via e-post till näringsidkare

19-21 §§ marknadsföringslagen innehåller bestämmelser om obeställd reklam. Av dessa följer att näringsidkare inte får rikta marknadsföringserbjudanden per e-post till fysiska personer som tydligt motsatt sig sådana utskick.

E-post till näringsidkare är dock undantagna om det skickas rörande något som denne kan ha nytta av i sin yrkesroll.

DartzGraphics har anfört att anmälaren kontaktades i egenskap av att vara näringsidkare. Under sådana förhållanden är inte de etiska reglerna för e-post till konsument tillämpliga. DM-nämnden finner därmed att e-postutskicket i detta avseende inte stred mot god sed vid direktmarknadsföring.

E-post utan att adresskälla angivits

Enligt SWEDMAs program ”God sed vid direktmarknadsföring som inte begärts” anges som huvudregel att avsändaren måste ange det företag eller register varifrån avsändaren hämtat mottagaradressen. Detta gäller även e-post. Undantag kan göras om avsändaren har befogad anledning att antaga att mottagaren inser varifrån avsändaren hämtat adressen, t.ex. till följd av kundförhållande, medlemskap, beställning av information eller liknande.

DartzGraphics har medgett att det saknades en adresskälla i det aktuella e-postutskicket, DM-nämnden anser därmed att e-postutskicket i detta avseende stred mot god sed vid direktmarknadsföring.

****

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

****

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring 

Per Eklund, Ordförande o Axel Tandberg, Sekreterare