Betsson Bingo

Uttalandedatum: 20121010
Diarienummer: 017/12
Anmälare: En konsument
Motpart: Betsson Bingo
Frågeställning: Marknadsföring via SMS-meddelande till konsument som inte samtyckt till att ta emot meddelandet. Underlåtenhet att inkomma med yttrande
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Betsson Bingo brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom SMS-meddelandet skickades till konsumentens utan att denne på förhand samtyckt till utskicket.
DM-nämnden finner vidare att Betsson Bingo brutit mot god sed genom att inte inkomma med ett yttrande trots påminnelse från nämnden.

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgivit att Betsson Bingo skickat SMS-meddelanden till hans mobiltelefon i marknadsföringssyfte, trots att han inte i förväg samtyckt till detta. Meddelandet togs emot den 9 januari 2012.

Företagets uppgifter

Betsson Bingo har trots påminnelse inte inkommit med ett yttrande till nämnden.

DM-nämndens bedömning

SMS

Enligt marknadsföringslagen (MFL) är det inte tillåtet att skicka sms eller mms till mobil-telefonnummer utan att konsumenten först samtyckt till utskicket. Det finns dock undantag från huvudregeln i marknadsföringslagen. Marknadsföraren får kontakta en konsument om denne aktivt valt att ange sig mobiltelefonnummer för kundkontakt, eller om det föreligger ett etablerat kundförhållande mellan konsumenten och marknadsföraren eller med dennes uppdragsgivare. Konsumenten ska även ha informerats om att uppgifterna kan komma att användas i marknadsföringssyfte via mobiltelefon och fått möjlighet att avböja att uppgifterna används för detta ändamål.

Då Betsson Bingo inte inkommit med något yttrande lägger DM-nämnden anmälarens uppgifter till grund för bedömningen och finner därmed att inget undantag från förbudet att sms till mobiltelefoner utan samtycke är för handen. Således finner DM-nämnden att Betsson Bingo brutit mot god sed vid direktmarknadsföring.

Underlåtenhet inkomma med yttrande till branschens självreglerande organ

DM-nämnden noterar att det enligt Internationella handelskammarens ”Grundregler för reklam och marknadskommunikation” (artikel 8) åligger marknadsföraren att utan dröjsmål framlägga bevis inför de självreglerande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler. Betsson Bingo har därför även i den delen brutit mot god sed vid direktmarknadsföring.

****

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

****

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring 

Per Eklund, Ordförande e.u. Axel Tandberg, Sekreterare